PDA

View Full Version : Lễ tạ Phần mộ


khuongtunha
26-05-2012, 07:18 PM
Lễ tạ phần mộ

(tại ban phật)
* Khể thử từ bi địa tạng chủ u minh cứu khổ hiệu năng nhân, hậu thổ địa kỳ, tư thánh chiết, sơn xuyên nhạc độc, các linh thần, bái quái cửu cung an mộ tập, tư duy lục hợp hộ mộ phần, tín chủ kiền tương hương phụng kiến, kim thời lễ thỉnh giáng an cần. Tiếp dẫn vong hồn xinh tịnh độ, phúc lưu hậu đại thọ thiên xuân.
- Đại thánh địa tạng Vương bồ tát (3 lần)
+ Dạ lan tịch mãn cánh thôi
+ Hiếu quyến vi thành đặc ngụ suy
+ Hương nhiệt vi thành đặc ngụ suy
+ Tửu kham thù tạc phụn Kim bôi
+ Căn trần đốn tức như duyên tịnh
+ Nghiệp thức viên minh vạn pháp cái
+ Thị nhật linh hồn mông tiến bạt
+ Nguyện chiêm công đức vãng liên đài
* Thiết dĩ nhất nguyên, trạm tịch, bản vô, tịnh uế chi sai, Thù vạn tượng phù hoa, cố bằng thăng trầm, chi sinh diệt, bằng tư pháp thủy, sụng sái trần lao giáo hữu tịnh uế chân ngôn cẩn đương trì tụng.
- Nhất bát thanh lương thủy
- Quán sai chư trần cấu
- Kim cương lai hộ trì
- Thậm nhiên thường thanh tịnh
* Ám bắc đế tra thiện thần la đa đại sa sa hạ (3 lần)
Thiết dĩ yến nghinh hiền tháng cung bằng ngũ phận dĩ giao thông, dục tạ linh tư, tu trượng bách hòa nhi biến đạt, dĩ khổ bản tôn địa tạng Vương bồ tát. Cúng dàng hậu thổ địa kỳ, đương sứ thần quan, đông phương thanh đế thủ mộ đại thần, Nam phương sích đế, thủ mộ đại thần, Tây phương Bạch đế thủ mộ đại thần, bắc phương hắc đế, thủ mộ đại thần, trung ương Hoằng đế, thủ mộ đại thần. Cập tứ duy thượng hạ, cửu cung bát quái, thổ phù thần quan, thanh long bạch hổ, chu tước huyền vũ, thần quân, sơn xuyên địa mạch, sơn hướng thần quân, Kim niên Thái tuế chí đức Tôn Thần đương cảnh thành hoàng thổ đại chính thần, trượng thử bảo Hương phổ đồng cúng dàng kim. (Tên tuổi tín chủ) phục vì chính tiến (vong gì) Chính hồn tự tòng viên quảng vị bốc thăng trầm cửu sứ dạ đài. Hoặc đồi u trệ. Cẩm thủ Kim nguyệt Cát nhật ,Kiền thỉnh mệnh tăng tựu vu gia sứ (tự ) tu thuyết sám tạ độ vong pháp đàn nhất duyên duy tán, kim tắc tuân hành khoa phạm, tán hiến minh đăng, sử u ám dĩ quang minh tỷ hung ương nhi sám diệt. Ngưỡng mông thần lực, gián hoa duyên giáo hữu triệu thỉnh chân ngôn cẩn đương trì tụng.
- Dĩ thử linh thanh thân triệu thỉnh.
- Linh quang thần chúng nguyện văn tri
- Ngưỡng bằng tam bảo lực gia trì
- Nguyện tại kim thời lai giáng phó
Nam mô bộ bộ đế lỵ giá lỵ đáp đá nga
* Nhất tâm phụng thỉnh U minh giáo chủ, cứu khổ bản tôn địa tạng Vượng bồ tát, chấn kim tích ủ địa ngục môn khai, trượng bảo châu nhi thiên đường nộ thấu, đại bi đại nguyện, đại thánh đại từ, bản tôn địa tạng Vương bồ tát ma ha tát.
Duy nguyện từ bi Vô lượng hận mẫn hữu tình tiếp dẫn linh hồn, quy phó đạo tràng thụ cúng dàng.
* Nhất tâm phụng thỉnh Tam giới chư tư Vạn linh các chức đương niên hành kiển, tứ trực công tào, tả hữu linh quan, bản tĩnh bản đàn. Lục viên sứ giả ngũ đạo tướng quân.
Duy nguyện bất vi sở thỉnh lân mẫu hữu tình chứng minh công đức. Tiếp dẫn linh hồn, quy phó đạo tràng thụ tử cúng dàng.
* Nhất tâm phụng thỉnh. Thiên sắc lệnh thừa phật uy thần, Quảng bá từ tâm, khai phương chính lộ, gia dụ thần tướng, thổ địa linh quan.
Duy nguyện bất vi sở thỉnh, tốc giáng lai lâm tiếp dẫn linh hồn thụ tư cúng dàng.
* Nhất tâm phụng thỉnh, Thiên địa khôi phân, trần, ngũ phương chí tôn Vị, âm dương giao hội, hình bát quái dĩ an bài, lệ thuộc trư tư, tinh cung thánh chúng.
- Cung thỉnh nhũ phương ngũ đế hậu thổ hậu kỳ, đông phương thanh đế, thủ mộ thần quân, nam phương sích đế thủ mộ thần quân, Bắc phương hắc đế thủ mộ thần quân, tam giới truy hồn sứ giả, ngũ đạo di phách quan Quân, cập thanh long bạch hổ, chu tước huyền vũ thần quân, nhị thập tứ sơn thần quân, thất thập nhị hầu thần quân. Cửu cung bát quái thần quân, thủ hình thủ cốt thần quân. Đương phương thủ sứ, thổ địa chính thần nhất thiết uy linh, cập chư bộ chúng.
Duy nguyện thần thông cảm ứng biến hóa uy linh giáng phó pháp duyên chứng minh công đức.
* Nhất tâm phụng thỉnh. Linh hồn diểu diểu, sứ vô lai khứ chi kỳ, cửu phách du su linh hữu trọng quy chi nhật, phục vì tiếp triệu vong hồn (tên vong) chính hồn duy nguyện lục trần khiết tịnh nhất tính viên minh, giáng phó pháp duyên thụ tư cúng dàng.
* Thượng lai triệu thỉnh chân ngôn ký hạ Quang Lâm an tọa chân ngôn cẩn đương trì tụng.
- Thần đức tòng không lai giáng phó.
- Khoát nhiên tâm nguyệt thính gia đà
- Tùy phương ứng hiện biến Quang minh
- Nguyện dáng đàn duyên an vị tọa
Án tra ma ha sa hạ (7 lần)
- Án tọa chân ngôn tuyên dương dĩ kính, nhiếp thân bạc cúng phi nghi, tiên hiền thánh dĩ giám lâm, thứ tiến linh hồn nhi lạp thụ tín chủ kiến thành thượng hương phụng hiến
- án phạ nhật la ma ha (7 lần)
- Dĩ thử hương hoa nghiêm cúng dàng
- Phu trần chà quả. Biểu tinh kiền
- Kiền tương hữu soạn dữ tô đà
- Phổ hiến vô biên linh sung túc
(chú Biến thực chú cam lộ - phổ cúng dàng) 3 lần
- Nam mô phổ cúng dàng Bổ tát ma ha tát ( 3 lần)
Cái văn: Như lai hành hóa, hòa quang biến chiếu ư tam thiên, Bồ tát tu nhân, thệ nguyện phổ chu ư thế giới, ngưỡng chiêm công đức, tiến bạt vong linh, dụng tứ tuyền lộ dĩ siêu thăng trẩm tứ u hồn, nhi giải thoát. Kim Vì Vong ( Tên vong) chính hồn, lục căn bất tịnh tam nghiệp vị trừ, trượng thừa bí mật dĩ gia trì, cung vong từ bi tiếp dẫn, khể thủ kiền thành chí tâm xám hối.
Bất giác chân như tính tùy duyên nhiễm trược trần
Tạo tội Quảng vô biên chí tâm Quy mệnh Lễ thường trụ tam bảo.
Xám hối dĩ chí tâm Quy mệnh lễ thường chụ Tam bảo
Chí tâm phát nguyện.
- Nguyện diệt oan khiên chư tội chướng
- Nguyện sinh tinh tiến Ngộ bồ đề
- Nguyện viên trủng trí diệu lan lường
- Nguyện hộ như Lai chân bí mật
Phát nguyện dĩ tâm Quy mệnh Lễ thường trụ bảo.
- Đăng phụng hiến, cúng dàng đương sứ thổ địa thần linh, chiếu diệu Ngũ phương. Thông mộ trạch, phá ư u, ám chiệt, Quang minh, Vong giả thảo siêu sinh.
Đại thánh phổ quang minh vương bồ tát
- Cơ trầm, Lặc tĩnh nguyệt tam canh
- Mãn thù ngân đăng triệt dạ minh
- Trản trản lưu quang lăng bạch chú
- Chi chi thổ hội sám kim tinh
- Lan cao viễn chiếu thông vô gián
- Hạc diệm cao huy súc hữu tình
- Nhâm thị bát phong suy bất diệt
- Kim tương nhất điểm phá u minh
- Thiết dĩ từ bi đại nguyện phương tiện da môn chuyển trú phật chi tâm đăng tác quần sinh chi huệ, cư quang hàm, cư quang hàm, vạn trượng chiếu phá tam đồ, dục sùng đảo chúc chi tân dực hộ cảm thông chi ý. Phục Vỉ chính tiến (tên vong) chính hồn đăng thứ nhất thành phát tứ thập bát nguyện. Nguyện khai tam muội hỏa, nguyền liễu nhi thừa đăng, nguyệt hiến quang minh tràng. Nguyện trừ hôn cù quyên . Nguyện tiêu vạn kiếp du ma chi chược. Nguyệt sả thiên sinh, khôi mộc chi trần, nguyện ly nghiệp cấu chi khiên. Nguyện thoát phiền não chi chương, nhất chân liễu ngộ, tư nhi tuyết điểm ư hồng lư, vạn kiếp tiêu trừ khoái nhược, vân thu ư bích hán, tuyên dương, bí ngữ. Diễn xướng huyền văn, trượng chúng hồng âm đồng thanh tán hiến.
- Cẩn trì thử đăng cúng dàng đông phương thanh đế, thủ mộ thần quan, dụng hiến minh đăng kiến thân sám tạ, phục nguyện cấn cúng mộc đức diệu đông dương, tả nhiễu thanh long bao hướng dương vĩnh cố âm phần, tăng bát, địa, chuyển gia Vạn đại phúc vô cương, đăng chúc dĩ kiền thành bái hiến.
Cẩn trì thử đang cúng dàng nam phương xích đế, thủ mộ thần quan, dụng hiến minh đăng, kiền thân sám tạ, phục nguyện án tiềm chu tước, chiếu minh đường, chiều liệt tinh phong, cung diện sảng lục mã quý nhân phù ngoại, ức niên phát tích, quý vinh xương, đăng chúc dĩ hiến.
Đăng, cúng dàng thử đăng tay phương Bạch đế, thủ mộ thần quan, dung hiến minh đăng, kiền thân sám tạ, phục Nguyện đoài cung kim đức đối canh tân. Bạch hổ trùng trùng nhiên hữu phần vĩnh bảo vong linh an vạn cổ. Phúc lưu miêu duệ hưởng thiên xuân, đăng chúc dĩ nhiên kiền thành bái hiến.
- Cẩn trì thử đăng, cúng dàng trung ương hoàng đế. Thủ mộ thần quân. Dụng hiến minh đăng kiền thần sám tạ. Phục nguyện thái vi chính khí, hội thẩm toàn hoàng đạo chung cung Vĩnh trấn, an kinh bá từ trừ đa phúc thọ nhi tôn đại đạt đĩnh tái hiền. Đăng chúc dĩ nhiên thân bái hiến.
- Vô lượng nhân duyên nhất thiết cúng
- Thổ thí pháp giới chư quần sinh
- Nhược dã hương hoa phổ cúng dàng
- Duy năng thành tựu phật công đức
* Thượng lai sám tạ công đức vô ngần lương nhân khế thủ hòa nam tam tôn thánh chúng.

Nguồn : Đạo Mẫu Đông A Phủ

khuongtunha
26-05-2012, 07:28 PM
Khoa lễ tạ phần mộ tại mộ


Hương phụng hiến, cúng dàng bồ tát thánh chúng, thổ mạch linh thần, lai lâm pháp tịch, phương nguyên bát quái, đắc trường duyên, tác phúc vĩnh thiên niên.
+ Thiết dĩ pháp duyên quang khải, tịnh cúng phu trần, lự bài biện chi thất nghiêm, khung vãng lai chi uế trược, giáo hữu tịnh vế chân ngôn cẩn đương trì tụng.
- Nhất bát thanh hương thủy
- Quán sái chư trần cấu
- Kim cương lai hộ chì
- Thậm nhiên thường thanh tịnh
+ Ám bắc đế cha chỉ ninh xá
+ Nam mô bộ bộ đế lị đá lỵ đát đá nga đá nga (3 lần)
- Thượng lai triệu thỉnh chân ngôn tuyên dương dĩ kính chúng đẳng kiền thành thượng hương nghinh thỉnh.
* Nhất tâm phụng thỉnh thập phương chủ phật linh nghiệm thần thông, tam phủ thánh hiền chư tư thánh chúng.
Duy nguyện uy quang bất sả giáng phó đạo tràng chứng minh công đức
* Nhất tâm phụng thỉnh. Phục vì vong linh (tên vong là) sinh phao dương thế đầu chợ tư, hoặc di hiểu cảnh giao trì, hỉ tên tín chủ đẳng nhân vì bốc xuất, sở vị vong hồn, xuất chợ phần mộ, nhập tức tra tra, tỷ phần mộ bất an, tích kỳ tử tôn, nhân gia thiểu lợi, cẩn thử kim nguyệt, cát nhật, thỉnh mạnh tăng tựu vu phần mộ sứ tu thiết kỳ an xám tạ mộ phần pháp đàn nhất duyên nhi đan, kim tắc, pháp duyên dĩ biện, giáo hữu triệu thỉnh chân ngôn cẩn đương trì tụng.
- Dĩ thử linh thanh thân triệu thỉnh.
- Thỉnh trư hiền thánh tất văn chi,
- Ngưỡng bằng tam bảo lực gia trì
- Kim nhật kim thời lai giáng phó
+ Nam mô bộ đế lị dá lỵ đát đá nga đá gia (3 lần)
- Thượng lai triệu thỉnh chân ngôn tuyên dương dĩ kính chúng đẳng kiền thành thượng hương nghinh thỉnh.
* Nhất tâm phụng thỉnh. Thập phương chủ nhật linh nghiêm thần thông, tam phủ thánh hiền chủ từ thánh chúng.
Duy nguyện uy quang bất xả giáng phó đạo tràng chứng minh công đức.
* Nhất tâm phụng thỉnh. Phục vì vong linh (tên vong là) sinh phao dương thế đầu chợ tư, hoặc du thiểu cảnh giao trì, hoặc tại âm tư địa ngục, hoặc khuất đại chú tam năng hoặc cư đông tây nam bắc.
Duy nguyện linh hồn bất tịnh phách do tồn giáng phó đàn duyên thụ tư cúng dàng.
Thượng lai nghinh thỉnh ký hụ quang lâm giáo hữu an tọa chân ngôn cẩn đương trì tụng.
- Thánh đức tòng không lai giáng hạ
- Địa kỳ bộ chúng hưởng hoa duyên
- Trượng thừa phạt lực biểu tinh cần
- Lai giáng đàn tràng an pháp tọa
Án phụ nhật na ma ha (3 biểu)
Thượng lai an tọa chân ngôn tuyên đương dĩ kính giáo hữu biến thực chân ngôn cẩn đương trì tụng (chú biến thực, cam lệ thủy cúng dàng).
- Vô lượng nhân duyên nhất thiết cúng
- Phổ thí pháp giới chủ chúng sinh
- Nhược dĩ hướng hoa phổ cúng dàng
- Duy năng thành tựu phật công đức
Nam mô phả cúng dàng bồ tát ma ha tát (3 biến)
Cẩn tấu Việt Nam quốc…tỉnh…huyện …(địa chỉ). Cẩn dĩ lễ vật cảm chiêu cáo vu. Thổ địa thần kỳ bản sứ tiền Nam man tả ước tiên sinh vị tiền. Nhị thập tứ hướng sơn thủy thần đẳng vị tiền. Đồng lai giám cách, bảo hộ vong linh táng tại sứ ( chỗ chôn) kim cư thổ huyệt siêu sinh tịnh độ.
Cung duy thổ địa thần kỳ chất nghi vị đại, chúng phân vị thiên mạch, lại âm dương thăng giàng long hành hổ phục, tả hữu chu toàn, toàn hành tự cổ, bất dị mạc phi địa đạo chi tự nhiên, thái chúng gian khai, phục vọng vì hữu phạm trung tha chi cựu chí vu kim nhật, cận cư đối mác khi dĩ vận thiên, kim bằng toán suất suất điền hoàn dĩ cạnh long mạch cảm thiết trừ chuyên, cung trần lễ kính, nguyện hưởng tam bôi tứ chi phúc ngọc, phúc vong.
Đại đức tải trì ân hoàng vạn cổ, cảm tất thông cầu tất ứng nguyện nghi an, lạn nhi trừ, khang thái vĩnh hướng phúc vĩnh hưởng lộc định trường xuân (đọc sớ tụng bát nhã hồi hướng)

Lễ tất

Nguồn : Đạo Mẫu Đông A Phủ