PDA

View Full Version : Khoa lễ Điền hoàn địa mạch


khuongtunha
26-05-2012, 07:35 PM
Khoa lễ điền hoàn địa mạch


Trí tâm đính lễ, cửu thiên thượng đế, thánh chúng, cập chư tư minh vương chúa tể, địa vương thần kỳ, nhất tâm kỳ khẩn đảo, tận giáo ty, bảo an các sứ cộng thùy phúc, lý vĩnh dân, đại đức bản tôn địa tạng vương bồ tát ma ha tat.
- Khâm duy ngũ phương địa hoàng kỳ.
- Thần trí khôi khôi bất khat ngôn.
- Lục biến cửu châu, huy tự chu,
- Công bằng ngũ nhạc, chấn nôn lưu,
- Sơn xuyên sứ sứ hồi thiên chúng,
- Phong thủy trùng đáo hải môn.
- Ngã đẳng thiền thành cung kính lễ.
- Hoàng thùy phúc lộc Vĩnh trường tồn.
Thiết dĩ pháp duyên khải thuyết cung nghinh, Hiền thánh dĩ lai lâm, địa trạch an bài, thảo đăng yên phân nhi thủy thích, tu bằng pháp thủy, quán sái hương duyên, phù thủy giả, phái xuất khê tào, nguyên lưu vạn lý, đông tây trạch thủy, đắc lợi lạc, phương ngung đại thiểu chiêm nhu, các các ư sứ sứ, giáo hữu tịnh uế chân ngôn cẩn đương trì tụng.
- Hiệu hiệu kim ba hàm ngọc trản,
- Phi phi bạch lộ tán quỳnh tương,
- Kim bằng bí ngữ lực gia trì,
- Biến sái đàn tràng tất thanh tịnh,
- án bắc đế tra, thiên thần lana, địa tra sa hạ (7 lần)
Thiết dĩ, hồng mông vĩ phán, bàn cổ sơ khai, định tam tài tạo hóa chí công, chu toàn ngũ thể, bẩm nhất khí huyền linh chi diệu, la liệt vạn phương, thế giới tự nhiên, các định dĩ thế hữu thường tuyên, bất nhi chú sái ư kim niên, nguyệt nhất thời, hoặc kiến hoặc doanh, sư kình động địa lũy thế vu kim, khủng nhân sở phạm, dục miễn an toàn phong thổ, cung tạ bồi hoàn, nhương kỳ khẩn đảo thần công, cánh kỳ ư bảo hiệu
Cung văn giới hương giữ tuệ hương. Giải thoát giải thoát chi kiến hương, quang minh vân đài biến pháp giới, phụng hiến gia trì lực, tín niệm, tín thành tựu, lực hàm dong, mãn túc ư trần thiểu, dĩ thử bảo hương, phổ đồng cúng dàng, lục tự tại, ngũ nhân chủ chi, đại thánh đại từ, U minh giáo chủ bản tôn địa tạng Vương bồ tát, bảo hương cúng dàng, ngũ phương ngũ đế, hậu thổ Nguyên quân, ngũ nhạc ngũ thiên thánh đế Quân, đương phương địa Thổ địa thổ phù Thần kỳ, nhị thập tứ khí thần quan, nhị thập tứ long địa mạch thần Quan nhị thập địa mạch thần quan, nhị thập tứ sơn địa mạch thần quan, nhị thập tứ hướng địa mạch thần quan, nhị thập tứ địa mạch thần quan, nhị thập tứ hướng địa mạch thần quan, thanh long bạch hổ, thổ Bá thổ Hầu, thổ mãnh thổ trọng thần quan, thổ phụ thổ mẫu. Thổ lương thổ gia thần quan, thổ tử thổ tôn thổ khảm thổ khôn thần quan, thổ kỳ ngũ phương bát quái, trư thần gia quyên thuộc kim niên hành khiển – chí đức tôn thần, đương cảnh thành hoàng, bản thổ đại Vương, nhất thiết uy linh, chư tư bộ chúng.
+ Cẩn tấu Việt Nam Quốc (nói ngày tháng năm tên tuổi tín chủ là gì). Kim bằng tốc xuất, sở bị địa kỳ, địa mạch chi chung, dục miễn an ninh, cung trần lễ tạ. Thủ kim nguyệt cát nhật, kiền thỉnh pháp sư tựu vu gia sứ. Tu thuyết lễ hoàn địa mạch, pháp đàn nhất duyên nhi tán, cung y khoa giáo pháp sự tuyên hành, ngưỡng vọng thánh đức dĩ lai lâm, biểu hương chuyền nhi đạt tím, giáo hữu nhiên hương chân ngôn cẩn đương trì tụng.
- Dĩ thử Linh thanh thần triệu thỉnh.
- Thổ thần địa mạch nguyện Văn chi
- Ngưỡng bằng tam bảo lực gia trì
- Nguyện tại kim thời lai giáng phó.
Nam mô bộ bộ đế ly đá ly đất đá nga đá da (7 lần)
Thượng lai triệu thỉnh chân ngôn tuyên dương di kinh chúng đẳng kiền thành kiền thân bái thỉnh.
* Nhất tâm phụng thỉnh: Chu toàn ngũ nhạc, thành duy vạn vật cho cơ, biến lịch chư tư, thiện sát nhất thời chi sự.
- Duy nguyện ngũ phương ngũ đế, hạu thổ nguyên quân, ngũ nhạc thượng thiên thánh đế, phổ thí uy đức, đại bá âm quang, giáng phó đạo tràng chứng minh công đức.
* Nhất tâm phụng thỉnh. Uy thừa thượng đế. Vận danh thái chi hành Niên, chức trưởng nhân gian, sát tai Tường phụng sự, cung duy Đương niên thái tuế, mỗ vương hành khiển. Chí đức tôn thần, đương cảnh thành hoàng lý vực chân quân nhất thiết đẳng chư bộ chúng.
Duy nguyện sâm sâm Vũ chí, tế tế phong lai, giáng phó hương duyên chứng minh công đức hương hoa thỉnh.
- Thượng lai triệu thỉnh chan ngôn tuyên dương dĩ kính an tọa chân ngôn cẩn đương trì tụng.
- Thánh chúng tòng không lai giáng hạ
- Khoát nhiên tâm nguyệt thính gia đà
- Tùy phương ứng hiện biến quang minh.
- Nguyện giáng hương duyên an vị tọa
Án tra ma la sa ha (7 lần)
* Phục vọng thánh hiền tuy viến, phàm hữu cảm dĩ giai thông, u hiển nhược thù, cố hà cầu nhi tất ứng, nguyện giám đàn thành, thượng hương phụng hiển. Giáo hữu biến thực chân ngôn cẩn đương trì tụng.
(Chú biến thực phổ cúng dàng cam lộ thủy)
Cung duy tôn thần lân mẫn, hoàng thủy bảo dưỡng chi ân, tỷ khốn canh hoàng tại nhương cầu chí khẩn, tư bằng thánh đức, tuyên diễn chân ngôn, ngưỡng hồng đạt dực, phủ nghuyện, chứng minh ư vi diểu, dục sử phương ngung chi tĩnh, khu ương diệt chi tai hung, cách kỳ nhân vật bình an, thần minh bảo hựu, thổ phủ hưng long. Địa mạch phong đẳng, cánh Bình phục, toàn an chi nghĩa, toàn an chi nghĩa, sơn xuyên chung thấu, ích tướng sinh hàm lợi, chi nguyện âm âm giao thái, chi kỳ. Tứ thời long long hồi hoàn thiện, thu vĩnh ấm, kim thời lễ tạ sở hữu sở văn cẩn đương tuyên đoc.
(Đọc sớ xong tụng bát nhã hồi hương)
Thượng lai văn sớ tuyên đọc dĩ chu. Sớ đối đàn tiền phó lô thiên hóa.
+ Kim hữu thổ sinh khí thổ phù thiểu hàm thi trung phật tiền, tam kim chi hộ thần linh thổ đồng, tam chi thủy hữu trữ đãng đăng tô trà, đăng bỉ ngũ đắc dĩ tướng thông, tu luyện kim khí thành linh khí. Bồi hoàn vi tân, cựu tinh, duy nguyện, hoa cái sơn thần, thổ địa đẳng thần tu tai báo ứng cấp sấp như luật lệnh.
- Đông phương già la thanh tướng thái ất tường sinh điền hoàn thổ pháp, tróc quỷ diệt hình cấp cấp sa hạ.
- Nam phương già la, sích tướng bá thiện la. Điều hoàn thổ pháp phục quỉ diệt hình cấp cấp sa hạ.
- Tây phương già la bạch sà thiên sắc. Khu thổ Điền hoàn thổ pháp phục quỉ diệt hình cấp cấp như luật lệnh
- Bắc phương già la lý nghĩa thái tướng quân, Điền hoàn thổ pháp phục quỉ diệt hình cấp cấp như luật lệnh.
- Trung ương gia la thiền, khánh kim thân, điền hoàn thổ pháp phục quỉ diệt hình cấp cấp da hạ.
Nam mô tiêu tai giáng kết tường bồ tát. Ma ha tát (3 lần)

Nguồn : Đạo Mẫu Đông A Phủ

khuongtunha
26-05-2012, 07:49 PM
An trạch khoa

(Lễ phần sài về nhà mới )


Nhất thiết cung kính tín lễ thường trụ tam bảo
- Quy mệnh kinh cương kết giới chúa
- A mật di đế đại minh vương
- Bất vi bản thệ hộ đàn tràng
-Bỉnh xích yêu ma vô chướng ngại
Án hô lô hô lô để sắt tra để sắt bàn đà bàn bàn đà a mật nhị để ô hồng sắt loa (3 biến).
Nghiêm túc đạo tràng đại bi pháp thủy ,nhuận chiêm bát đức thanh tịnh thập phương ngưỡng bằng đại chúng đồng thanh phụng túng án bạt chiết la sa di hồng bát da na (3 biến)
* Thiết dĩ đàn tràng ký khiết, thánh chúng chúng quang lâm an trân ngũ phương, đãng trừ chủ uế, cung bằng quân trà lợi minh vương diễn diệt yêu tinh tri tuyến tán, phần âm khởi sứ kim trung chấn động ư sơn yêu tinh tri tuyết tán, phần âm khởi sứ kim trung chấn động ư sơn suyên, pháp lạc ô thới ngọc kệ, tiêm kinh ư thiện địa, thiết nự chư phương cấm kỳ thử sứ long thần linh vô phố úy chí tâm tất hữu gia trì chi lực, tiêu trừ chư khí, tán tận hung ương giáo hữu án túy thổ địa chân ngôn đương trì tụng
- Thổ địa thần linh tuân phật sắc .
- Bất vi phàm hộ đàn tràng .
- Nhã kim phúng tụng hộ gia trì.
- Thử sứ cảm thong sinh hoan sinh hoan hỉ
Nam mô tam mẫu đà một đà nẫm, án độ rô địa vĩ tát bà hà (3 lần )
* Thiết dĩ đàn duyên thiệu khái cung nghinh hiền thánh dĩ lai lâm, pháp sự nghiêm trần tất tịch danh hương chi biến đạt, dĩ kim phần hương kiền thành cúng dàng thập phương tam bảo tứ phủ vạn linh tất trượng chân hương phổ đồng cúng dàng, tư cử Việt Nam…(địa chỉ ) thiết nự hưng công động thổ kết cấu thổ đường dục trừ hung nghiệp dĩ tiềm tiêu viên thiết đàn nghi nhi nhượng tạ, cẩn thủ kim nguyệt cát nhật thỉnh mạnh pháp sư tựu vu gia gia sứ, tu thiết kỳ an khánh trạch phần sài, sát thổ pháp đàn, nhất duyên tuân hành khoa phạm tiên diễn nghi văn, kỳ gia trạch dĩ bình an sử hung linh chi diễn giáo hữu nhiên hương chân ngôn cẩn đương trì tụng.
- Dục đạt chư tôn trình cúng dạng,
- Tiên bằng ngũ phận biểu tinh kiền
- Thánh phàm hướng cách dĩ nan thông,
- Trương thử chân ngôn than cúng dàng
Nam mô tam mẫu đá một đà nẫm án phạ nhật na vật ra hạ (3 lần)
Thiết dĩ hương đăng chỉnh túc, đàn giới tinh nghiêm, ân cần nhất niệm chi phàm tình, triệu tập vạn linh chi thánh chúng. Kim tắc pháp chuyên dĩ hiện, phần sái tuyên dương, ngưỡng vọng uy quang lâm pháp tịch, giáo hữu triệu thỉnh chân ngôn cẩn đương trì tụng
- Dĩ thử linh thanh thân triệu thỉnh
- Chư tôn hiển thánh nguyện khai chi
- Nhất bằng bí ngữ triệu thập phương,
- Thị nhật kim thời lai giáng phó
- Nam mô bộ bộ đế lị già đá đát ngu đá gia (3 lần )
- Thượng lai triệu thỉnh chân ngôn tuyên dương dĩ kính chúng đẳng kiền thành, thượng hương bái thỉnh.
* Nhất tâm phụng thỉnh, tam Thân viên mãn vạn đức trang nghiêm, nguyện lực sinh lợi tâm tế khổ, thập phương vô lượng thường trụ bảo nhất thiết chư phật.
Duy nguyện uy quang bất sả giáng phó đàn duyên chứng minh công đức hương hoa thỉnh.
* Nhất tâm phụng thỉnh, thiện hoa phủng tục bách bảo nghiêm thân dương chi phất tán tận hung vương cam bộ sái thời trừ thiền lão, đại từ đại bi cứu nạ linh cảm ngũ bách danh Quán Thế âm bồ tát.
Duy nguyện phàm thỉnh hữu đạo thánh ý phi giao giáng phó đạo tràng chứng minh công đức hương hoa thỉnh . Nhất tâm phụng thỉnh, Phụng Thiên tề thừa phật giáng ma uế tích kim cương, mật tích kim cương, đại dũng mãnh kim cương Yết lộ minh vương, cát lợi minh vương, chấp cha minh vương, phẫn lộ minh vương, quyền minh vương, đan minh vương, câu minh vương , nhất thiết minh vương, tịch chư quyến thuộc minh vương.
Duy nguyện lĩnh trừ tà khí điễn diệt yêu ma giáng phó đạo tràng chứng minh công đức hương hoa thỉnh
* Nhất tâm phụng thỉnh, hộ trì phật pháp giáng phục ma quân, đong phương đe dầu lại cha thiên vương, tây phương tỳ nâu bạc cha thiên vương, bắc phương tỳ sa môn thiên vương, thương phương đao lợi thiên vương, hạ phương chuyển luân thánh vương chung quân du lệnh tản chí đại tướng quân.
Duy nguyện trượng thừa phật lực, trấn nghịch tà khâm phụng thiên, uy thượng thiên ác quỷ, giáng phó hương duyên chứng minh công đức hương hoa thỉnh.
* Nhất tâm phụng thỉnh, uy nghiêm mặc chắc diệu chí lan lường, hộ chính pháp dĩ hung long, đãng tà ma nhi nhiếp phục, tổ pháp đấu chiến thắng phật, tề thiên đại thánh, di giáo thiên tôn, tổ đạo bắc phương chấn thiên chân võ huyền thiên đại thánh di giao thiên tôn, tổ sư tính thiên phù giáo phụ nguyện, đại pháp thuyền sư đô thiên đại thánh, thủy giáo thiên tôn, tam giới phổ am quán tướng nhất thiết uy linh, động độ Việt Nam chư vị tổ pháp thuyền sư.
Duy nguyện thủ trì bảo kiếm, phạt chóc tà tính giáng phó hương duyên chứng minh công đức hương hoa thỉnh. Nhất tâm phụng thỉnh, uy phong lẫm liệt. kinh khí hoàn toàn. Đại thánh a kỳ li thiên tử. Bộ mí thánh quân, yêu canh thiên tử suy tốc thanh thần vĩ lan đại tướng hổ sà đại thần đô thiên tướng tật tiếp chân nhân bát phương uy lực ngũ đức thần quân
Duy nguyện khu trừ quỷ mị chóc phọc tà linh giáng phó hương duyên chứng minh công đức hương hoa thỉnh. Nhất tâm phụng thỉnh, Đông phương giáp ất mộc, bát thập nhất thần quân, nam phương bính đinh hỏa lực thập tứ thần quân, tây phương thanh tân kim, tứ thập cửu thần quân, tây phương thanh tân kim, tứ thập cửu thần quân, bắc phương nhân quý thủy, tam thập lục thần quân, chung ương mậu kỷ thổ, nhị thập ngũ thần quân, thanh long bạch hổ thần quân, chu tước huyền vũ thần quân, phi niệm đại sát thần quân, nguyệt du nguyệt sát thần quân, nhất bạch nhị hắc tam bích tứ lục, ngũ hoàng, lục bạch thất sích bát bạch cửu tử thần quân.
Duy nguyện bỉnh trừ bỉnh hung ác, tích tập ching tường giáng phó hương duyên chứng minh công đức.
* Nhất tâm phụng thỉnh, đương niên hành khiển thổ địa chính thần tư mạnh táo phủ thần thổ công táo phổ môn thừa hộ úy tỉnh táo long quân nhất thiết thần quân
Duy nguyện khuông phù gia lội giám sát dàn chung thụ tủ cúng dạng hương hoa thỉnh
*Nhất tâm phụng thỉnh thượng lai nghinh thỉnh, ký hạ quang lâm giáng phó đàn tràng, an tọa chân ngôn cẩn đương trì tụng .
- Thánh đức tòng không lai giáng phó gia đà.
- Thoát nhiên tâm nguyện thính gia đà.
- Nguyện giáng đàn tràng an vị tọa.
án tra ma na sa ha (3 biến )
An tọa chân ngôn tuyên dương dĩ kính dĩ kim chúng đẳng kiền cụ trai nhi lý đương phụng hiến, án phạ nhật na ma ha (7 biến ) Vô lượng nhân duyên nhất thiết cúng, phổ thí pháp giới chư chúng sinh, duy năng thành tựu phật công đức.
An nga nga nẵng tam bà phụ phiệt nhật na hộc (7 biến )
* Khể thủ hòa nam chư thánh chúng, chư nư thần tướng chứng linh quan, thần thông quảng đại khả uy quang, giám sát tư thời kỳ đảo sớ kim thới khải thỉnh hựu sớ tuyên đương hạnh đối uy quang, cung duy từ thính cẩn đương hạnh đối uy quang, cung duy từ thính cẩn đương tuyên đọc.
(đọc sớ xong )
Thượng lai văn sớ tuyên đọc dĩ chu sớ phật thánh tiến dụng bằng hảo hóa (tụng bát nhã)
án bạt đà nô chỉ nô sa hạ (7 hoặc 1000 biến ) phục dĩ nhất phù nhất chú bằng thiên tướng chỉ thần công, vạn pháp vạn linh , tịch địa tư chi uy lực, kim tắc hương tiền bảo tửu phụng hiến kim bôi ,tịch nhiên bất kiến kỳ hình, kiến nhi mặc chi kỳ trạng, vân sa dũng lượng âm dương biến hóa dĩ thăng đằng phong vương bôn đà tịnh hỏa, dịch phiến nhi tấn tốc các hoàn kỳ vị mẫu đảo khê viên, hữu hành trì tất giai quả tại, phục nguyện bá uy bá đức, phù trì nhân vật dĩ bình ai, lai phúc lai tường, bảo hộ gia môn nhi cát khánh vị thử thượng lương tất duyên niên, thập phương tam thế phật, chư tôn bồ tát ma ha tát ma ha tát ma ha bát nhã ba la mật .
Thượng lai hiến cúng công đức vô ngần lương nhân khể thủ hòa nam tam tôn thánh chúng


Hết

Nguồn : Đạo Mẫu Đông A Phủ