PDA

View Full Version : Khoa cúng trả nợ Tào Quan


kieunguyetnga
06-02-2012, 10:40 PM
Trả nợ tào quan

* Trầm thủy thuyền Lâm, hương phúc ức
- Triên đàn tuệ uyển cựu tài bồi
- Giời đao tiêu tựu túng sơn hình.
- Nhiệt hướng tâm lô trường cúng dàng
* Nam mô hương vân cái bồ tát ma ha tát (3 lần)

Đại chúng dĩ lập
* Nhất thiết cung kính tín lễ thường trụ Tam Bảo
- Như lai diệu sắc thân.
- Thế gian vô dư đẳng
- Vô tỷ bất tư nghì.
- Thị cố kim kính lễ
- Như lai sắc vô tận
- Trí tuệ diệc phục nhiên.
- Nhất thiết pháp thường trụ
- Thị cố ngã Quy y
- Đại trí đại nguyện lực
- Phổ độ ư quần sinh
- Linh sả nhiệt não thân
- Sinh bỉ thanh lương quốc
- Ngã kim tịnh tam nghiệp
- Quy y cập lễ tán
- Nguyện cộng chư chúng sinh
- Đồng sinh an lạc sái
Án Phạ Nhật La Vật ( 3 lần)

* Thiết dĩ khải thiết hồng nghi, khải cảm thông ư pháp giới, bằng tư pháp thủy. tiên sái đàn tràng, giáo hữu tịnh uế chân ngôn cẩn đương trì tụng.

- Bạch ngọc uyển trung hàm tố Nguyệt
- Lục đương tri thượng tán chân châu
- Kim tương nhất chích sái đàn tràng.
- Cấu uế tinh đàn tất thanh tịnh.
+ Án bắc đế tra thiên thần la na địa tra sa ha (7 lần)
+ Nam mô ly cấu địa bồ tát ma ha tát (3 lần)

* Thiết dĩ đàn tràng khiết tịnh, pháp sự tuyên dương. Khải thượng đạt ư phàm tình, tất tiên bằng ư bảo triện, phần hương đạt tín chân ngôn cẩn đương trì tụng.

- Ngũ phận pháp thân hương phúc úc
- Hương huân trí tuệ thậm thâm môn.
- Thành tâm hiến cúng chư Linh Quan
- Ngã dĩ chúng sinh đồng thụ dụng
+ Nam mô tam mãn đa một đà nẫm, án phạ nhật la vật, nhi sa ha (7 lần)
+ Nam mô hương cúng dàng Bồ Tát ma ha tát (3 lần)

* Thiết dĩ hoa đăng băng khiết, bảo chiện yên phù.
Cung nghinh hiền Thánh dĩ lai lâm, trượng gia trì ư bí mật. Ngã phật giáo tạng trung hữu phổ,triệu thỉnh chân ngôn cẩn đương trì tụng.

- Dĩ thử chân ngôn thân triệu thỉnh
- Từ tốn thánh chúng tất văn chi
- Nhất biến gia trì triệu thập phương
- Văn tập đạo tràng phổ cúng dàng.

* Thượng lai phụng thỉnh chân ngôn tuyên dương di kính, tín chủ kiền thành, thượng hương nghinh thỉnh.

+ Nhất tâm phụng thỉnh. Thập phương pháp giới thường trụ Tam Bảo, chư đại Bồ Tát ,Thiên Long Bát Bộ đẳng chúng.
- Duy nguyện Bất vi bản thệ, lân mẫn hữu tình, thỉnh giáng đàn tràng chứng minh công đức.

* Nhất tâm phụng thỉnh : Tòng phật sở giáo, hưng thế tùy duyên.
Cung duy: Địa phủ Đền Hoàn túc trái, Phán Quan cập chư Quan từ hạ.
- Duy nguyện hỗ vân kỳ, nhi diện kình, phò bảo giá dĩ ngưu, giáng phó pháp duyên chứng minh công đức.

* Nhất tâm phụng thỉnh: Thái tuế sở trực, bản mệnh thần Quan
Giáp tý đoài tư quân. Bính Tý Lương tư quân, Mậu Tý Hộ tư quân, Canh Tý Lý tư quân, Nhâm tý mệnh tư quân.
Ất Sửu Điền tư quân, Đinh Sửu Diệu tư quân, Kỷ sửu Đồng tư quân, Tân sửu Cao tư quân, Quý sửu Thân tư quân.
- Duy nguyện bằng an tam bảo lực, giáng phó pháp duyên chứng minh công đức.


* Nhất tâm phụng thỉnh: Thái tuế sở trực, bản mệnh thần Quan
Giáp Dần Đỗ tư quân, Bính dần Mã tu quân, Mậu dần Tha tư quân, Canh dần Trạch tư quân, Nhâm dần Tư tư quân
Ât mão lLễu tư quân. Đinh Mão Hứa tư quân, Kỷ Mão Hồng ư quân. Tân Mão Trương tư quân, Quý Mão Huyền tư quân,
- Duy nguyện bằng an tam bảo lực, giáng phó pháp duyên chứng minh công đức.


* Nhất tâm phụng thỉnh: Thái tuế sở trực, bản mệnh thần Quan
Giáp Thìn Trong tư quân, Bính Thìn Biền tư quân, Mậu Thìn Mã tư quân, Canh Thìn Tống tư quân, Nhâm Thìn Triệu tư quân
Ât Tỵ Triệu tư quân, Đinh Tỵ Lương tư quân, Kỷ Tỵ cao tư quân. Tân Tỵ Cao tư quân. Quý Tỵ Đường tư quân.
- Duy nguyện bằng an tam bảo lực, giáng phó pháp duyên chứng minh công đức.


* Nhất tâm phụng thỉnh: Thái tuế sở trực, bản mệnh thần Quan
Giáp Ngọ Ngọ tư quân, Bính Ngọ Tái tư quân, Mậu Ngọ Hoàng tư quân, Canh Ngọ Lý tư quân. Nhâm Ngọ Cai tư quân
Ât Mùi Hoàng tư quân, Đinh Mùi Chu tư quân, Kỷ Mùi Hỗ tư quân, Tân Mùi La tư quân. Quý Mùi Chu tư quân.
- Duy nguyện bằng an tam bảo lực, giáng phó pháp duyên chứng minh công đức,


* Nhất tâm phụng thỉnh: Thái Tuế sở trực, bản mệnh thần Quan
Giáp Thân La tư quân, Bính Thân Phó tư quân. Mẫu Thân Tốn tư quân, Canh Thân Tống tư quân, Nhâm Thân Phổ tư quân
Ât Dậu Am tư quân, Đinh Dậu Phó tư quân, Kỷ Dậu Hoàng tư quân, Tân Dậu Lâm tư quân, Quý Dậu Thành tư quân.
- Duy nguyện bằng an tam bảo lực, giáng phó pháp duyên chứng minh công đức.


* Nhất tâm phụng thỉnh: Thái tuế sở trực, bản mệnh thần Quan
Giáp Tuất Quyền tư quân, Bính Tuất Cô tư quân, Mậu Tuất Dục tư quân, Canh Tuất Tân tư quân, Nhâm Tuất Cổ tư quân
Ât Hợi Thành tư quân, Đinh Hợi Bốc tư quân, Kỷ Hợi Bốc tư quân, Tân Hợi Thọ tư quân, Quý Hợi Cổ tư quân.
- Duy nguyện bằng an tam bảo lực, giáng phó pháp duyên chứng minh công đức


* Nhất tâm phụng thỉnh: Tư mệnh hộ úy đẳng thần, niệm Nguyệt, Nhật, Thời, Tứ trực Công Tào sứ giả, đương niên Đại vương Hành Khiển, đương cảnh Thành Hoàng, xã lệnh, thổ địa thần quan, Liệt vị bộ tòng đẳng chúng
- Duy nguyện, bằng an tam bảo lực, giáng phó pháp duyên chứng minh công đức. Hương hoa thỉnh

Thượng lai nghinh thỉnh kỷ mộc quang lâm, giáo hữu an tọa chân ngôn cẩn đương trì tụng.

- Phật Thánh tòng không lai giáng hạ
- Khoát nhật tâm nguyện thính gia đà.
- Tùy phương ứng biến hiện quang minh
- Nguyện giáng pháp duyên an vị tọa.
- Án tra ma la sa ha (7 lần)
- Nam mô phổ cúng dàng Bồ Tát ma ha tát (3 lần)

- Gia trì Pháp chú nam tư nghì
- Biến thực chân ngôn cam lộ tương
- Nhất tài nhật thực lượng vô biên.
- Nhất thiết hiền Thánh giai sung túc.

Đọc chú tay bấm quyết :
- Án Tự nhiên thiên trù thực, (Tý)
- Vô Lượng diệc vô biên ( Ngọ )
- Tùy niệm giai sung túc (Mão)
- Liệt vị linh quan đồng cúng dàng (Dậu)

(Niệm chú Biến thực, Cam lộ, Phổ cúng dàng, mỗi chú 3 lượt) :
Nam Mô tát phạ đát tha nga,đá phạ rô chỉ đế, án tam bạt ra tam bạt ra hồng ( 3 lượt)
Nam mô tô rô bà ra, đát tha nga đá ra, đát điệt tha, án tô rô tô rô , bát ra tô rô, bát ra tô rô sa bà ha.( 3 lượt)
Nam mô Phổ cúng dàng Bồ Tát ( 3 lượt)

* Thượng lai biến thực chân ngôn, tuyên dương dĩ kính, chúng đẳng kiền thành, thượng hương phụng hiến

- Án phạ phật ma ha (3 lượt)
+ Án tác phạ đát tha nga đá phạ ( 2 lần) , độ ( 3 lần) , hổ lý lần nhĩ đa ( 7 lần) trích chung ba l( 6 lần) , ba la ( 7 lần), vị lân ( 8 lần) bá ân nê gia ( 9 lần) , tam mẫu đa gia (7 lần), ta ta ma chi lê ( 13 lần ), Tam ma địa hồng ( 9 lần) .


+ Thỉnh khoa dĩ tất cụ hữu sớ văn cẩn đương tuyên đọc

(Đọc sớ xong tụng Bát Nhã hồi hướng lễ tất tạ)

Tố Uyên
01-05-2012, 09:41 AM
Cách đây cũng vài năm , mẹ Uyên có đi xem bói thấy thầy nói Uyên cũng phải trả nợ Tào Quan. Hic! Chưa biết làm lễ này ở đâu bijo?

BatQuanTrai
01-05-2012, 09:04 PM
Nếu duyên đã đến thì theo bác ở đâu cũng được , miễn sao nơi đó có thờ công đồng tứ phủ , chứ không nhất thiết chọn lựa nhiều , tâm thành dù ly nước trong cũng thấu đến cửu trùng , chúc con vững bước nhé , thân...

Tố Uyên
03-05-2012, 04:43 PM
Cháu cảm ơn bác nhiều nhiều! Chúc bác thọ cao, sống lâu mạnh khoẻ ạ!

hoamamxoi
04-05-2012, 01:38 PM
Muội này khéo miệng lắm! Kiều này chắc trước sân nhà có nhiều ...cây " Si" lắm đây!

Tố Uyên
06-05-2012, 01:27 PM
Chị ơi ! Chỉ có 3 cây Si thôi, nhưng mà em đau đầu lắm chị ạ! hihihi!!!