Giác ngộ tâm linh  

Trở lại   Giác ngộ tâm linh > ĐẠO HỌC-TÂM LINH-HUYỀN THUẬT > Nghi lễ - Pháp đàn

Chú ý:

Nghi lễ - Pháp đàn Các khoa cúng thông dụng; sớ -điệp-trạng văn ; phương pháp lập đàn; nghi lễ thờ cúng; ....

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
Cũ 29-03-2013, 11:30 PM   #1
 hoamamxoi
Thành Viên
 
Avatar của hoamamxoi
 
Tham gia ngày: Feb 2012
Đến từ: Bồng Lai Tiên Cảnh
Bài gửi: 1.663

Level: 34 [♥ Bé-Yêu ♥♥ Bé-Yêu ♥♥ Bé-Yêu ♥]
Life: 83 / 835
Magic: 554 / 7745
Experience: 41%

Thanks: 1.005
Thanked 1.385 Times in 502 Posts
hoamamxoi Sinh viên
Mặc định Cúng vong linh

CÚNG VONG LINH

Xướng:
Tín chủ tựu vị_Lễ nhị bái _Nguyện hương
Thượng hương _Bình thân quỳ
Thán:
Hữu sanh hữu tử hữu luân hồi,
Vô sanh vô tử vô khứ lai,
Sanh tử khứ lai đô thị mông ,
Tốc phao trần thế thượng liên đài.
Ngưỡng vọng Di đà Phật ân phóng quang tiếp độ:
Nam mô tiếp dẫn đạo sư A Di Ðà Phật ( 3 lần ) .
Tán :
Dị tử chơn ngôn thân triệu thỉnh,
Hương linh bất muội diệu văn tri ,
Trượng thừa Tam Bảo lực gia trì,
Thử nhật kim thời lai phú hội .
Hương linh văn triệu , văn triệu nguyện lai lâm ..( 2 lần ) .
Ðồng hòa :
Hương vân thỉnh , hương vân thỉnh .
Chủ lễ thỉnh :
Ư kim . . . niên . . . nguyệt . . . nhật . . .thời, kim cứ Việt Nam quốc . . . hiện trú tại . . . (tang) gia hiếu quyến thiết diên phụng Phật tu hương hiến cúng phúng kinh:
. . . (Thiên cửu quy sơn an phần tịnh độ thỉnh linh an vị ,Trai tuần, Húy kỵ). . . ,kỳ siêu báo đáp thâm ân sanh thành dưỡng dục độ sự.
Kim (tang) chủ: . . . hiệp đồng (tang) gia hiếu quyến nam nữ, tử tôn hôn tế nội ngoại đại tiểu chúng đẳng.
Cẩn dĩ hương hoa đăng trà trai bàn thứ phẩm phĩ lễ chi nghi ngưỡng vọng Phật ân phóng quang tiếp độ:
Nam mô nhất tâm phụng thỉnh Tây phương giáo chủ, y chánh trang nghiêm, tứ thập bát nguyện độ chúng sanh , cửu phẩm hàm linh mong thác hoá, đại từ đại bi tiếp dẫn đạo sư A Di Ðà Phật, tại tây phương, thủ trì liên hoa phóng quang, nguyện thùy hào quang nhi tiếp độ:
Phụng vị chánh tiến: Việt Nam Phật tử thọ tam quy ngũ giới (tên hương linh ) . . pháp danh . . .thần hồn (chánh hồn ) chi hương linh.
Văn kim sơ thân triệu thỉnh , thỉnh đáo đàn tiền thính diệu pháp âm, y vị nhi toạ
Tả chức tiếp:
Duy nguyện: hương linh thừa tư thiện lợi, liễu sanh tử nhi xuất tam đồ, trượng thử kinh công chứng niết bàn nhi đăng cửu phẩm.
Ðồng hòa:
Hương vân thỉnh, hương vân thỉnh
Chủ lễ thỉnh:
Quán Âm Bồ Tát diệu nan thù,
Thanh tịnh trang nghiêm lụy kiếp tu,
Thiên xứ hữu cầu thiên xứ ứng,
Khổ hải thường tác độ nhơn châu.
Tái nhiệt danh hương, tái thân triệu thỉnh.
Nam mô nhất tâm phụng thỉnh: Ðại tứ đại bi cứu khổ cứu nạn linh cảm ứng Quán Thế Âm Bồ Tát, tại Phổ Ðà sơn, Thủ trì dương liểu phóng quang , nguyện thuỳ hào quang nhi tiếp độ: Phụng vị chánh tiến Hiển khảo ( Hiển tỷ ) . . . thần hồn (chánh hồn ) chi hương linh.
Văn kim tái thân triệu thỉnh, thỉnh đáo linh sàng thính diệu pháp âm, thọ tài hưởng thực.
Tả chức tiếp:
Duy nguyện: Hương linh bất muội, giác tánh thường minh, văn ngọc kệ dĩ ưu du, thính kinh văn nhi giải thoát
Ðồng hòa:
Hương vân thỉnh, hương vân thỉnh.
Chủ lễ thỉnh:
Khổ haỉ thao thao nghiệp tự chiêu,
Mê nhơn bất tỉnh bán phân hào,
Sanh tiền bất bả Di Ðà niệm,
Uổng tãi nhơn gian tẩu nhất tao
Tam nhiệt danh hương tam thân triệu thỉnh
Nam mô nhất tâm phụng thỉnh: Chúng sanh độ tận, phương chứng bồ đề, địa ngục vị không thệ bất thành Phật; U minh giáo chủ cứu khổ bổn tôn, cứu bạt minh đồ, đại nguyện Ðịa Tạng Vương Bồ Tát, tại Thiết Vi sơn thủ trì tích trượng phóng quang , nguyện thùy hào quang nhi tiếp độ: Phụng vị chánh tiến Hiển khảo (Hiển tỷ) . . . thần hồn (chánh hồn) chi hương linh.
Văn kim tam thân triệu thỉnh, thỉnh đáo đàn tiền, thính pháp văn kinh, tự thử thừa ân giải thóat.
Ðồng hòa:
Tam thỉnh hương linh dĩ lai lâm,
Thọ thực hương hoa phổ cúng dường ,
Y nhiên thỉnh tọa thính kinh văn,
Diễn kinh văn Bồ Tát Ma Ha Tát.
Xướng:
Tiến trà_ Lễ nhị bái_Bình thân quỳ.
Ðồng hòa:
Diễn kinh văn Bồ Tát Ma Ha Tát (3 lần )
Chủ lễ Xướng:
Âm dương vô nhị lý,
Sanh tử hữu thù đồ,
Hữu điệp tiến hương linh,
Kim án tiền tuyên đọc. (đọc điệp . . . )
Tư Minh Siêu Ðộ , Vị Ðiệp Tiến Sự ;
Tư cứ Việt Nam quốc . . . tỉnh . . . huyện . . . xã . . . thôn.
Gia cư hiện trú tại . . . . . . . . .
Phụng Phật tu hương hiến cúng phúng kinh; ..(phục hồn)..chi lễ kỳ siêu báo đáp thâm ân, sanh thành dưỡng dục độ sự.
Kim , hiệp đồng gia nam nữ, tử tôn, hôn tế, nội ngoại đại tiểu chúng đẳng .
Cẩn dĩ hương hoa, đăng trà trai bàn thứ phẩm phỉ lễ chi nghi; ngưỡng vọng Phật ân phủ thùy phóng quang tiếp độ .
Phụng vị : . . . . . . . thần hồn (chánh hồn) chi hương linh .
Nguyên sanh mạng . . . niên . . . nguyệt . . . nhật . . . thời .
Hưởng thọ(dương trần thế) . . . tuế .
Mãn kiếp Ta bà (tốt vu) . . . niên . . . nguyệt . . . nhật . . . thời .
Thiết niệm: Sanh ký tử quy, lão thiểu nan đào ư hệ mạng. Thiên cao địa hậu, thăng trầm vị miễn vu hà phương. Dục cầu trực vãng tây phương, tu trượng từ hàng chi tế độ
Tư lâm: . . . (Phục hồn). . . chi lễ, kiền trượng thuyền hòa tuyên dương pháp sự .
Phúng tụng đại thừa pháp bảo tôn kinh, gia trì vãng sanh tịnh độ đà la ni chư phẩm thần chú; tập thử lương nhơn kỳ sanh an dưỡng .
Kim tắc thừa tư thiện lợi, liễu sanh tử nhi xuất tam đồ, trượng thử kinh công chứng niết bàn nhi đăng cửu phẩm .
Tu chí điệp giả, hữu điệp tiến: phụng vị hương linh án tiền doãn nạp .
Cung vọng: Nam mô lạc bang giáo chủ tiếp dẫn đạo sư A Di Ðà Phật tác đại chứng minh .
Tuế thứ: . . niên . . . nguyệt . . . nhật . . . thời tiến điệp .
Bỉnh giáo phụng hành: Sa môn: Thích . . . . . . Hoà thượng chứng minh .

Xướng:
Tiến trà_Lễ nhị bái_Bình thân quỳ.
Tụng:
Hương cúng dường Phúc úc diệu nan lường,
Duy nguyên hương linh giai bảo mãn.
Kỳ cầu trai chủ bảo bình an,
Thượng nguyện tại án tiền.
Xướng:
Tiến lễ
Ðây bát cơm đầy nặng ước mong ,
Mẹ ơi! Ðây ngọc với đáy lòng.
Ðây tình còn đọng trong tha thiết,
Ân nghĩa sanh thành Chúng con chưa trả xong
Lễ nhị bái_ Bình thân quỳ
Tán:
Cẩn y tam thừa giáo, Xưng tụng thất Như Lai
Hương linh thừa Phật lực, Thác hóa Bảo Liên Ðài
Cúng dường:
Nam mô Ða Bảo Như Lai,
Nam mô Bảo Thắng Như Lai,
Nam mô Diệu Sắc Thân Như Lai,
Nam mô Quảng Bác Thân Như Lai.
Nam mô Ly Bố Uý Như Lai,
Nam mô Cam Lồ Vương Như Lai
Nam mô A Di Ðà Như Lai (3 lần )
Nam mô tác phạ đát tha, nga đa phạ lô dĩ đế.
Án tam bạt ra tam bạt ra Hồng. (7 biến )
Nam mô tô rô bà da, đát tha nga đa da, đát điệt tha.
Án, tô rô tô rô, bát ra tô rô,bát ra tô rô, sa bà ha. (3 biến )
Án, nga nga nẵng tam bà phạ phiệt nhựt ra hồng.(3 biến )
Tán:
Ngã kim phụng hiến cam lồ vị,
Lượng đẳng tu di vô quá thượng.
Sắc hương mỹ vị biến linh diên,
Duy nguyện hương linh giai bảo mãn.
Nam mô Mỹ Hương Trai Bồ Tát (3 lần )
Xướng:
Tiến trà_ Lễ nhị bái_ Thiểu khước.
Ðồng hòa:
Gia Trì Lực Bồ Tát Ma Ha Tát (3 lần ).
Kệ văn:
Phưởng phất hồn như tại,
Y hy mộng khả tầm,
Kim triêu thừa pháp lực,
Bảo địa gỉa đăng lâm.
Ðồng hòa:
Linh Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát (3 lần )
Sám:
SÁM NHẤT TÂM
Một lòng quy kính,
Phật A Di Ðà,
Thế giới Cực lạc.
Nguyện lấy hào quang,
Trong sạch soi cho,
Lấy thệ từ bi,
Mà nhiếp thọ cho,
Con nay chánh niệm,
Niệm hiệu Như Lai,
Vì đạo Bồ đề,
Cầu sanh chánh tịnh độ,
Phật xưa có thệ:
“Nếu có chúng sanh,
Muốn sanh nước ta,
Hết lòng tín nguyện,
Cho đến mười niệm
Nếu chẳng đặng sanh,
Chẳng thành Chánh Giác.”
Do vì nhơn duyên,
Niệm hiệu Phật nầy,
Ðược vào trong bể,
Ðại thệ Như Lai,
Nhờ sức từ bi,
Các tội tiêu diệt,
Căn lành tăng trưởng.
Khi mạng gần chung,
Biết trước giờ chết,
Thân không bệnh khổ,
Tâm không tham luyến,
Ý không điên đảo,
như vào thiền định.
Phật cùng Thánh Chúng,
Tay nâng kim đài,
Cùng đến tiếp dẫn,
Trong khoảng một niệm,
Sanh về Cực lạc.
Sen nở thấy Phật,
Liền nghe Phật thừa,
Chóng mở Phật Huệ,
Khắp độ chúng sanh,
Trọn Bồ đề nguyện
SÁM VU LAN
Ðệ tử chúng con,
Vâng lời Phật dạy,
Ngày rằm tháng bảy,
Gặp hội Vu Lan,
Phạm Vũ huy hoàng,
Ðốt hương đảnh lễ.
Mười phương Tam thế,
Phật, Pháp, Thánh, Hiền,
Noi gương đức Mục Kiền Liên,
Nguyện làm con thảo,
Lòng còn áo não,
Nhớ nghĩa công sanh,
Con đến trưởng thành,
Mẹ dày gian khổ,
Ba năm nhủ bộ,
Chín tháng cưu mang.
Không ngớt lo toan,
Quên ăn bỏ ngủ,
Ấm no đầy đủ,
Cậy có công cha,
Chẳng quản yếu già,
Sanh nhai lam lủ,
Quyết cùng hoàng vũ.
Phấn đấu nuôi con,
Giáo dục vuông tròn,
Ðem đường học đạo,
Ðẽ tử ơn sâu chưa báo,
Hổ phận kém hèn,
Giờ nầy quỳ trước đài sen,
Chí thành cung kỉnh;
Ðạo tràng thanh tịnh,
Tăng bảo trang nghiêm,
Hoặc thừa tự tứ,
Hoặc hiện tham thiền,
Ðầy đủ thiện duyên,
Dủ lòng lân mẫn,
Hộ niệm cho:
Bảy kiếp cha mẹ chúng con,
Ðượm nhuần mưa pháp.
Còn tại thế:
Thân tâm an ổn,
Phát nguyện tu trì,
Ðã qua đời:
Ác đạo xa lìa,
Chóng thành Phật quả,
Ngữa trông các đức Như Lai,
Khắp cõi hư không,
Từ bi gia hộ.
Nam mô Ðại hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát. (3 lần)
Niệm Phật:
Ái hà thiên xích lãng,
Khổ hải vạn trùng ba,
Dục thoát luân hồi khổ,
Tảo cấp niệm Di Ðà
Nam mô Tây phương Cực lạc thế giới đại từ đại bi A Di Ðà Phật.
Nam mô A Di Ðà Phật. (30 lần)
Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. (3 lần)
Nam mô Ðại thế Chí BồTát (3 lần)
Nam mô Ðịa Tạng Vương Bồ Tát. (3 lần)
Nam mô Thanh Tịnh đại hải chúng Bồ tát.
(3 lần)
Nguyện Sanh Tây phương tịnh độ trung,
Cửu phẩm liên hoa vi phụ mẫu,
Hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh,
Bất thối Bồ Tát vi bạn lữ
Chủ lễ xướng:
Thượng lai, văn điệp độc dĩ phu tuyên tại án tiền, trượng bằng hỏa hóa
Ðồng tụng:
Vãng sanh quyết định chơn ngôn
Nam mô a di đà bà dạ, Ðá tha gìa đa dạ, Ðá địa da tha.
A di rị đô bà tỳ,
A di rị đá, tất đam bà tỳ.
A di rị đá, tỳ ca lan đế.
A di rị đá, tỳ ca lan đá,
Gìa di nị, gìa gìa na, Chỉ đa ca lệ, sa bà ha.
(3 lần )
Tán trạo:
Hiếu tử hiền tôn, Nghĩa dõng trung lương sĩ,
Liệt nữ trinh thê,Thị cứ như quy khứ,
Bái tiết vong xung, Thiên cổ lưu anh khí,
Ảnh ảnh linh hồn, lai thọ cam lồ vị.
A Di Ðà Phật, Túc hữu vô biên thệ,
Quảng kiến mê đồ, Khổ hải thường phiêu nịch,
Thùy thủ ân cần, Ðặc gía từ hàng tế,
Phổ tãi chúng sanh, đồng phú liên trì hội.
Nam mô Siêu Lạc Ðộ Bồ Tát. (3 lần )
Xướng:
Phục vị_ Lễ tạ hương linh: Tứ bái
Ðồng hòa:
Tiêu diêu chơn thế giới, Khoái lạc bảo liên trung,
Hiệp chưởng Thế Tôn tiền, Như Lai chơn thọ ký.
Chủ lễ xướng:
Ðại chúng đồng niệm Phật,
Tiếp dẫn hương linh siêu sanh lạc quốc.
Ðồng hòa:
Nam mô A Di Ðà Phật (Hồi chuông mõ ) .(Ðiệp tiến cúng Tuần)
TƯ MINH SIÊU ÐỘ


Vị điệp tiến sự. Tư cứ Việt nam quốc. Hiện trú Hoa kỳ quốc, Ca li bang . . . Gia cư phụng Phật tu hương phúng kinh . . . .thất chi trai tuần báo đức thù ân kỳ siêu độ sự.
Kim . . . . . ., đồng tang môn ai quyến nam nữ tử tôn hôn tế nội ngoại đại tiều chúng đẳng. Cẩn dĩ hương hoa đăng trà trai bàn thứ phẩm chi nghi.

CUNG TIẾN VU
Phụng vị: . . .

NGUYỆN THỪA
Phật lực dĩ hoằng thâm, toàn lại kinh văn nhi giải thoát.
Tư lâm: . . .thất chi trai tuần, chánh trị khôn phủ đệ . . . . . . . . . điện
Ðại Ðức Minh Vương án tiền trình quá. Do thị kiền trượng Thuyền Hoà tuyên dương pháp sự.
Phúng tụng Ðại Thừa Pháp Bảo tôn kinh, gia trì Vãng Sanh tịnh độ thần chú. tập thử lương nhơn kỳ sanh lạc quốc.
Kim tắc: nghi diên hoàn mãn, pháp sự vân chung, xuất tiến điệp văn linh tiền chấp chiếu. Dĩ vi Bát Nhã chi tân luơng, vĩnh tác vãng sanh chi công cứ.

TU CHÍ ÐIỆP GIẢ,
HỮU ÐIỆP TIẾN
Hương linh minh trung thâu chấp,
Thân trính Ðịa Tạng từ tôn.
Chuyển tấu Minh Vương điện thượng,
Ðại xá mê đồ, quảng khai giác lộ,
cố điệp.


Tuế thứ . . . . . . niên . . . . . .nguyệt . . . . .nhật.

TIẾN ÐIỆP

Nguồn : sưu tầm
__________________
Niềm tin là một sức mạnh có thể biến điều ko thể thành điều có thể.
hoamamxoi đang ẩn   Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to hoamamxoi For This Useful Post:
 khuongtunha (30-03-2013),  tumap (18-11-2013)
 


Những người đang xem chủ đề: 1 (0 thành viên và 1 khách)
 
Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của mình

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang TắtMúi giờ GMT +8. Hiện tại là 04:59 AM


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2015, Jelsoft Enterprises Ltd.
Nội dung thuộc diễn đàn http://giacngotamlinh.com