20+ Hình ảnh Ngài Đại Thế Chí Bồ Tát đẹp và uy nghi nhất

20+ Hình ảnh Đại Thế Chí Bồ Tát đẹp và uy nghi nhất. Đại Thế Chí Bồ Tát hay gọi vắn tắt là Thế Chí với phiên âm tiếng Phạn là Mahāsthāmaprāpta. Ngài là một đại Bồ tát tượng trưng cho trí tuệ trong Phật Giáo Đại Thừa. Ngài cũng là đệ tử của Phật A Di Đà ở cõi Tây Phương Cực Lạc cùng với Quán Thế Âm Bồ Tát. Ngài đã dùng ánh sáng trí huệ để soi rọi khắp mọi loài chúng sanh ở mười phương thế giới để thoát đau khổ để nhanh chứng quả Bồ đề. Sau đây là những hình ảnh đẹp nhất của Ngài Đại Thế Chí Bồ Tát được Giác Ngộ Tâm Linh sưu tầm từ nhiều nguồn trên Internet.

Xem thêm: Thần chú của Đại Thế Chí Bồ Tát

20+ Hình ảnh Ngài Đại Thế Chí Bồ Tát đẹp và uy nghi nhất
20+ Hình ảnh Ngài Đại Thế Chí Bồ Tát đẹp và uy nghi nhất
Tây Phương Tam Thánh
Tây Phương Tam Thánh
Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát
Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát
Mahāsthāmaprāpta
Mahāsthāmaprāpta

hinh anh dai the chi bo tat dep nhat 1 hinh anh dai the chi bo tat dep nhat 1 hinh anh dai the chi bo tat dep nhat 2 hinh anh dai the chi bo tat dep nhat 4 hinh anh dai the chi bo tat dep nhat 5 hinh anh dai the chi bo tat dep nhat 6 hinh anh dai the chi bo tat dep nhat 7 hinh anh dai the chi bo tat dep nhat 8 hinh anh dai the chi bo tat dep nhat 9 hinh anh dai the chi bo tat dep nhat 10 hinh anh dai the chi bo tat dep nhat 11 hinh anh dai the chi bo tat dep nhat 12 hinh anh dai the chi bo tat dep nhat 13 hinh anh dai the chi bo tat dep nhat 14 hinh anh dai the chi bo tat dep nhat 15 hinh anh dai the chi bo tat dep nhat 16 hinh anh dai the chi bo tat dep nhat 18 hinh anh dai the chi bo tat dep nhat 19