Nghi thức hành trì lạy sám hối 35 vị Phật trong Đại Bảo Tích Kinh

Trong Đại Bảo Tích Kinh có một nghi thức hành trì lạy sám hối 35 vị Phật mà ít người nào biết đến. Trong bài viết này thì Giác Ngộ Tâm Linh sẽ gởi đến các bạn nghi thức hành trì cũng như hình ảnh 35 vị Phật đầy đủ nhất cũng như lợi ích của sám hối 35 vị Phật được tổng hợp từ nhiều nguồn trên Internet. Mời các bạn cùng theo dõi ngay sau đây nhé.

Nghi thức hành trì lạy sám hối 35 vị Phật trong Đại Bảo Tích Kinh
Nghi thức hành trì lạy sám hối 35 vị Phật trong Đại Bảo Tích Kinh

Lời dịch Tiếng Việt: Hòa Thượng Thích Trí Tịnh

Con tên là … quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng.

 1. Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật.
 2. Nam mô Kim Cang Bất Hoại Phật.
 3. Nam mô Bảo Quang Phật.
 4. Nam mô Long Tôn Vương Phật.
 5. Nam mô Tinh Tấn Quân Phật.
 6. Nam mô Tinh Tấn Hỉ Phật.
 7. Nam mô Bảo Hỏa Phật.
 8. Nam mô Bảo Nguyệt Quang Phật.
 9. Nam mô Hiện Vô Ngu Phật.
 10. Nam mô Bảo Nguyệt Phật.
 11. Nam mô Vô Cấu Phật.
 12. Nam mô Ly Cấu Phật.
 13. Nam mô Dõng Thí Phật.
 14. Nam mô Thanh Tịnh Phật.
 15. Nam mô Thanh Tịnh Thí Phật.
 16. Nam mô Ta Lưu Na Phật.
 17. Nam mô Thủy Thiên Phật.
 18. Nam mô Kiên Đức Phật.
 19. Nam mô Chiên Đàn Công Đức Phật.
 20. Nam mô Vô Lượng Cúc Quang Phật.
 21. Nam mô Quang Đức Phật.
 22. Nam mô Vô Ưu Đức Phật.
 23. Nam mô Na La Diên Phật.
 24. Nam mô Công Đức Hoa Phật.
 25. Nam mô Liên Hoa Quang Du Hí Thần Thông Phật.
 26. Nam mô Tài Công Đức Phật.
 27. Nam mô Đức Niệm Phật.
 28. Nam mô Thiện Danh Xưng Công Đức Phật.
 29. Nam mô Hồng Diệm Đế TràngVương Phật.
 30. Nam mô Thiện Du Bộ Công Đức Phật.
 31. Nam mô Đấu Chiến Thắng Phật.
 32. Nam mô Thiện Du Bộ Phật.
 33. Nam mô Châu Tráp Trang Nghiêm Công Đức Phật.
 34. Nam mô Bảo Hoa Du Bộ Phật.
 35. Nam mô Bảo Liên Hoa Thiện Trụ Ta La Thọ Vương Phật
Pháp Diệt Tội
Pháp Diệt Tội

Tất cả thế giới chư Phật Thế Tôn hi hữu như vậy thường tại ở đời. Chư Thế Tôn ấy nên thương nhớ con. Hoặc con ở đời nầy hoặc con ở đời trước từ đời vô thỉ sanh tử đến nay đã tạo những tội: hoặc tự mình làm, hoặc bảo người làm, thấy làm tùy hỉ ; hoặc vật của tháp, hoặc vật của Tăng, vật tứ phương Tăng, hoặc tự mình lấy; hoặc bảo người lấy, thấy lấy tùy hỉ; năm tội vô gián hoặc tự mình làm, hoặc bảo người làm, thấy làm tùy hỉ; những tội đã làm, hoặc có che giấu, đáng đọa địa ngục, ngạ quỉ, súc sanh, các ác đạo khác biên địa hạ tiện và kẻ ác kiến, bao nhiêu những tội đã làm như vậy nay đều sám hối.

Nay chư Thế Tôn nên chứng biết con nên ghi nhớ con, con lại ở trước chư Phật Thế Tôn bạch lời như vầy: Hoặc con ở đời này hoặc con ở đời khác từng làm bố thí hoặc giữ tịnh giới nhẫn đến thí cho súc sanh thiếu đói chừng một vắt cơm, hoặc tu tịnh có những thiện căn, thành tựu chúng sanh có những thiện căn, tu hành Bồ Đề có những thiện căn và trí vô thượng có những thiện căn, tất cả hội họp so đếm tính lường thảy đều hồi hướng Vô Thượng Bồ Đề, như chư Thế Tôn quá khứ vị lai và Phật hiện tại hồi hướng như vậy.

Các tội đều sám hối
Các phước đều tùy hỉ
Và công đức chư Phật
Nguyện thành trí vô thượng
Khứ lai hiện tại Phật
Tối thắng trong chúng sanh
Biển vô lượng công đức
Nay con quy mạng lễ.

Lược Giải Thích Tên Của 89 Đức Phật Trong Hồng Danh Bảo Sám
Mục Bộ Mật Giáo, Tàng Kinh Các |
LƯỢC GIẢI THÍCH TÊN CỦA 89 ĐỨC PHẬT TRONG HỒNG DANH BẢO SÁM
Bản tiếng Hán: Trích trong Đại Sám Hối Văn Lược Giải của Sa Môn THƯ NGỌC
Bản dịch tiếng Việt: HUYỀN THANH

Hình ảnh 35 vị Phật trong Đại Bảo Tích Kinh

Nam Mô Sa Bà Thế Giới Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam Mô Sa Bà Thế Giới Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam Mô Thượng Phương Hư Không Tạng Thế Giới Kim Cương Bất Hoại Phật
Nam Mô Thượng Phương Hư Không Tạng Thế Giới Kim Cương Bất Hoại Phật
Nam Mô Đông Phương Bảo Nghiêm Thế Giới Bảo Quang Phật
Nam Mô Đông Phương Bảo Nghiêm Thế Giới Bảo Quang Phật
Nam Mô Đông Nam Phương Long Biến Mãn Thế Giới Long Tôn Vương Phật
Nam Mô Đông Nam Phương Long Biến Mãn Thế Giới Long Tôn Vương Phật
Nam Mô Nam Phương Dũng Biến Mãn Thế Giới Tinh Tấn Quân Phật
Nam Mô Nam Phương Dũng Biến Mãn Thế Giới Tinh Tấn Quân Phật
Nam Mô Tây Nam Phương Hoan Hỉ Thế Giới Tinh Tấn Hỉ Phật
Nam Mô Tây Nam Phương Hoan Hỉ Thế Giới Tinh Tấn Hỉ Phật
Nam Mô Tây Phương Biến Tịnh Quang Thế Giới Bảo Hỏa Phật
Nam Mô Tây Phương Biến Tịnh Quang Thế Giới Bảo Hỏa Phật
Nam Mô Tây Bắc Phương Diệu Quang Thế Giới Bảo Nguyệt Quang Phật
Nam Mô Tây Bắc Phương Diệu Quang Thế Giới Bảo Nguyệt Quang Phật
Nam Mô Bắc Phương Cổ Thanh Âm Thế Giới Hiện Vô Ngu Phật
Nam Mô Bắc Phương Cổ Thanh Âm Thế Giới Hiện Vô Ngu Phật
Nam Mô Đông Bắc Phương Quang Nghiêm Thế Giới Bảo Nguyệt Phật
Nam Mô Đông Bắc Phương Quang Nghiêm Thế Giới Bảo Nguyệt Phật
Nam Mô Hạ Phương Trần Biến Mãn Thế Giới Vô Cấu Phật
Nam Mô Hạ Phương Trần Biến Mãn Thế Giới Vô Cấu Phật
Nam Mô Thượng Phương Quang Thắng Thế Giới Dũng Thí Phật
Nam Mô Thượng Phương Quang Thắng Thế Giới Dũng Thí Phật
Nam Mô Đông Phương Vô Ngại Thế Giới Thanh Tịnh Phật
Nam Mô Đông Phương Vô Ngại Thế Giới Thanh Tịnh Phật
Nam Mô Đông Nam Phương Vô Ưu Thế Giới Thanh Tịnh Thí Phật
Nam Mô Đông Nam Phương Vô Ưu Thế Giới Thanh Tịnh Thí Phật
Nam Mô Nam Phương Vô Cấu Thế Giới Ta Lưu Na Phật
Nam Mô Nam Phương Vô Cấu Thế Giới Ta Lưu Na Phật
Nam Mô Tây Nam Phương Viên Tịnh Thế Giới Thủy Thiên Phật
Nam Mô Tây Nam Phương Viên Tịnh Thế Giới Thủy Thiên Phật
Nam Mô Tây Phương Diệu Lạc Thế Giới Kiên Đức Phật
Nam Mô Tây Phương Diệu Lạc Thế Giới Kiên Đức Phật
Nam Mô Tây Bắc Phương Hương Biến Mãn Thế Giới Chiên Đàn Công Đức Phật
Nam Mô Tây Bắc Phương Hương Biến Mãn Thế Giới Chiên Đàn Công Đức Phật
Nam Mô Bắc Phương Hữu Lực Thế Giới Vô Lượng Cúc Quang Phật
Nam Mô Bắc Phương Hữu Lực Thế Giới Vô Lượng Cúc Quang Phật
Nam Mô Đông Bắc Phương Diệu Nghĩa Thế Giới Quang Đức Phật
Nam Mô Đông Bắc Phương Diệu Nghĩa Thế Giới Quang Đức Phật
Nam Mô Hạ Phương Vô Chướng Thế Giới Vô Ưu Đức Phật
Nam Mô Hạ Phương Vô Chướng Thế Giới Vô Ưu Đức Phật
Nam Mô Thượng Phương Ly Trước Thế Giới Na La Diên Phật
Nam Mô Thượng Phương Ly Trước Thế Giới Na La Diên Phật
Nam Mô Đông Phương Trưởng Hoa Thế Giới Công Đức Hoa Phật
Nam Mô Đông Phương Trưởng Hoa Thế Giới Công Đức Hoa Phật
Nam Mô Đông Nam Phương Phạm Biến Thế Giới Tịnh Quang Du Hí Thần Thông Phật
Nam Mô Đông Nam Phương Phạm Biến Thế Giới Tịnh Quang Du Hí Thần Thông Phật
Nam Mô Nam Phương Liên Hoa Trang Nghiêm Thế Giới Liên Hoa Quang Du Hí Thần Thông Phật
Nam Mô Nam Phương Liên Hoa Trang Nghiêm Thế Giới Liên Hoa Quang Du Hí Thần Thông Phật
Nam Mô Tây Nam Phương Bảo Trang Nghiêm Thế Giới Tài Công Đức Phật
Nam Mô Tây Nam Phương Bảo Trang Nghiêm Thế Giới Tài Công Đức Phật
Nam Mô Tây Phương Viên Tịnh Thế Giới Đức Niệm Phật
Nam Mô Tây Phương Viên Tịnh Thế Giới Đức Niệm Phật
Nam Mô Tây Bắc Phương Vô Tướng Thế Giới Thiện Danh Xưng Công Đức Phật
Nam Mô Tây Bắc Phương Vô Tướng Thế Giới Thiện Danh Xưng Công Đức Phật
Nam Mô Bắc Phương Tịnh Căn Lực Thế Giới Hồng Diễm Đế Tràng Vương Phật
Nam Mô Bắc Phương Tịnh Căn Lực Thế Giới Hồng Diễm Đế Tràng Vương Phật
Nam Mô Đông Bắc Phương Diệu Hỉ Thế Giới Thiện Du Bộ Công Đức Phật
Nam Mô Đông Bắc Phương Diệu Hỉ Thế Giới Thiện Du Bộ Công Đức Phật
Nam Mô Hạ Phương Ly Vọng Thế Giới Đấu Chiến Thắng Phật
Nam Mô Hạ Phương Ly Vọng Thế Giới Đấu Chiến Thắng Phật
Nam Mô Đông Phương Đức Thắng Thế Giới Thiện Du Bộ Phật
Nam Mô Đông Phương Đức Thắng Thế Giới Thiện Du Bộ Phật
Nam Mô Nam Phương Quang Nghiêm Thế Giới Chu Táp Trang Nghiêm Công Đức Phật
Nam Mô Nam Phương Quang Nghiêm Thế Giới Chu Táp Trang Nghiêm Công Đức Phật
Nam Mô Tây Phương Thắng Đức Thế Giới Bảo Hoa Du Bộ Phật
Nam Mô Tây Phương Thắng Đức Thế Giới Bảo Hoa Du Bộ Phật
Nam Mô Bắc Phương Diệu Bảo Thế Giới Tu Di Sơn Vương Phật
Nam Mô Bắc Phương Diệu Bảo Thế Giới Tu Di Sơn Vương Phật

Tổng hợp bởi Giác Ngộ Tâm Linh