Đại sư Đàm Vô Sấm là ai? Những sự tích về Đàm Vô Sấm

Đại sư Đàm Vô Sấm là ai? Hôm nay Giác Ngộ Tâm Linh giới thiệu với các bạn về Đại sư Đàm Vô Sấm. Ông là một trong những vị cao tăng, thần tăng được Phật Giáo Trung Hoa ghi nhận và đề cao. Ngài đã tham gia dịch thuật rất nhiều kinh điển Đại Thừa quan trọng, làm lợi ích cho chúng sinh.

Đại sư Đàm Vô Sấm là ai? Những sự tích về Đàm Vô Sấm
Đại sư Đàm Vô Sấm là ai? Những sự tích về Đàm Vô Sấm

1. Đại sư Đàm Vô Sấm là ai?

Đại Sư Đàm Vô Sấm (385 – 433 CN) dịch nghĩa là Pháp Phong. Ông còn có nhiều tên gọi khác như là Đàm Ma La Thức hay Đàm Ma Sám, Đàm Mô Sấm, Đàm La Vô Sấm. Ông là một vị cao tăng, tham gia dịch thuật nhiều kinh điển Phật Giáo Đại Thừa. Ngài vốn xuất thân từ dòng Bà-la-môn.

Ông mồ côi cha từ năm 6 tuổi, theo mẹ đi dệt vải các nơi để sinh sống, gặp được ngài Ðạt Ma Da Xá – một vị cao tăng được kính trọng lúc bấy giờ. Mẹ Ngài vô cùng tôn trọng vị cao tăng này nên cho Vô Sấm đi theo làm đệ tử.

Kể từ khi Ngài 10 tuổi đã cùng bạn đồng học của mình tụng kinh chú rất là thông minh kiệt xuất. Ban đầu, Ngài học giáo pháp Tiểu Thừa, giỏi cả ngũ minh, giảng thuyết, ứng đối vô cùng lưu loát và khéo léo. Về sau ngài gặp được thiền sư Bạch Đầu, cùng Ngài ấy trao đổi học thuật, tuy lý luận của Đàm Vô Sấm rất chặt chẽ nhưng thiền sư Bạch Hầu vẫn điềm tĩnh đối đáp khiến Đàm Vô Sấm rất nể phục. Sau đó Vô Sấm hỏi thiền sư và được trao tặng cho kinh Đại Bát Niết Bàn chép trên vỏ cây. Ngài nhận được kinh tự thấy hổ thẹn, vì bản thân mê mờ, không biết pháp Đại Thừa nên chuyển hướng chuyên học giáo pháp Đại Thừa.

Khi vừa 20 tuổi Ngài đã tụng đến hơn 200 vạn câu kinh có cả pháp Tiểu Thừa và Đại Thừa, giỏi cả chú thuật, rất được vua và mọi người kính trọng, gọi là “Đại Chú Sư”. Sau này, Ngài mang 5 phẩm đầu của kinh Đại Bát Niết Bàn, kinh Bồ Tát Giới và Bồ Tát Giới Bản sang nước Kế Tân, rồi sang Quy Tư. Tuy nhiên ở đây đa số đệ tử học theo Tiểu Thừa, nên Ngài lại tiến về hướng Đông, xuyên qua nước Thiện Thiện và vào Đôn Hoàng. Năm 412, Hà Tây vương Mông Tốn là vua cùng vùng Ðôn Hoàng, nghe biết danh ngài Vô Sấm bèn mời đến tham kiến, tiếp đãi nồng hậu và thỉnh nhờ Ngài dịch kinh. Đáng tiếc ông chưa thông thạo Hán Ngữ nên chưa thể dịch được.

Xem thêm: Xá lợi là gì?

Kinh Đại Bát Niết Bàn
Kinh Đại Bát Niết Bàn

Sau đó Đại sư Đàm Vô Sấm quyết định ở lại đây 3 năm học tiếng Hán rồi bắt đầu phiên dịch phần đầu của kinh Đại Bát Niết Bàn. Vì bản kinh này chưa đầy đủ, nên Ngài sang nước Vu Điền để tìm phần còn thiếu của kinh này. Sau khi thu thập được gần như trọn bộ chỉ thiếu phẩm cuối cùng, Ngài quay trở về lại Cô Tàng và dịch tiếp, tất cả được 36 phẩm. Trong thời gian này, vì có nhiều chư tăng thỉnh cầu, nên ngài đã dịch thêm nhiều kinh luật khác như Bi Hoa Kinh, Kim Quang Minh Kinh, Phương Đẳng Đại Tập Kinh, Bồ Tát Địa Trì Kinh và Bồ Tát Giới Bản.

Bấy giờ, vua Thái Vũ Đế, nghe tiếng ngài giỏi về chú thuật, nên cho sứ giả đến thỉnh Ngài. Vua Mông Tốn quý trọng Ngài nên tìm cách giữ Đại sư lại. Nhưng sau này, Ngài cũng muốn sang tây Vực lấy nốt phẩm kinh còn lại, Mông Tốn thấy Ngài muốn bỏ đi, giận Ngài cũng sợ Ngài sẽ vì vua Thái Vũ Đế mà dùng bùa chú hại mình, bèn nhân lúc ngài đi Tây Vực  cho thích khách ám hại ngài ở giữa đường. Ngài chỉ hưởng thọ được 49 tuổi. Lúc Ngài mất ai cũng thương xót. Sau này, truyền thuyết kể lại, các quan triều đỉnh thấy giữa ban ngày lại xuất hiện quỷ mang gươm đến đâm Mông Tốn, sau đó không lâu ông ta cũng bị bệnh chết.

Tượng Đức Phật Thích Ca nhập Niết Bàn
Tượng Đức Phật Thích Ca nhập Niết Bàn

2. Một số sự tích về Đại sư Đàm Vô Sấm

Đàm Vô Sấm được xem là thần tăng của Trung Quốc, người ta cũng truyền tai nhau rất nhiều câu chuyện về kỹ năng thần thông của Ngài.

2.1. Câu chuyện về kinh điển

Khi được Thiền sư Bạch Đầu tặng kinh điển Đại Thừa. Ngài liền đi thẳng hướng Đông, đến nước Quy Tư, một thời gian sau, Ngài lại đến xứ Cô Tàng. Dừng ở tại nhà trạm, sợ mất Kinh Điển nên Ngài gối đầu nằm ngủ, có người khuyên Ngài để xuống đất, Ngài kinh hãi cho là kẻ trộm. Như vậy liên tiếp ba đêm. Bỗng nhiên, Ngài nghe giữa không trung có tiếng bảo rằng: Kinh Điển là kho tàng giải thoát của Đức Phật Như Lai, sao đem để gối đầu nằm? Ngài mới tạm ngộ nên mới đặt để ở chỗ cao. Đến tối, có kẻ trộm đến, qua vài lần nâng nhấc, không động đậy được kinh điển này. Sáng sớm, Ngài mang Kinh mà đi chẳng lấy làm nặng nề. Kẻ trộm thấy vậy cho là Thánh Nhân, bèn chạy lại lễ bái tạ tội.

Kinh Đại Bát Niết Bàn được dịch từ Đại sư Đàm Vô Sấm
Kinh Đại Bát Niết Bàn được dịch từ Đại sư Đàm Vô Sấm

2.2. Đàm Vô Sấm đuổi quỷ

Bấy giờ, vua xứ Hà tây là Trở Cừ Mong Tổn chiếm cướp Lương Thổ. Ngài thường bảo Mông Tổn rằng: Có vào nơi tụ lạc, hẳn là có nhiều tai dịch. Mông Tổn không tin, muốn được chính mắt thấy mới là thực nghiệm. Ngài liền dùng pháp thuật khiến Mông Tổn thấy mà khiếp sợ. Ngài bảo: Phải nên thanh khiết chí thành thọ trì trai giới trì tụng thần chú để dứt trừ nó đi. Ngài trì chú ba ngày rồi bảo Mông Tổn rằng: Quỷ đã đi. Bấy giờ trong địa vực có người thấy quỷ, bảo rằng: Thấy vài trăm dịch quỷ tuôn chạy thốt nhiên mà chết. Nên trong tụ lạc được an ổn.

Đại sư Đàm Vô Sấm đã đem lại giá trị to lớn cho Phật Giáo Đại Thừa cho nên Giác Ngộ Tâm Linh muốn giới thiệu đến các bạn. Dù đây là một bậc đại sư của Trung Quốc nhưng thực sự rất nhiều kinh điển của Việt Nam được dịch từ Hán Ngữ. Cho nên đã là Phật tử chúng ta nên biết ơn những vị cao tăng như thế này.