37 đạo phẩm là gì? Tìm hiểu về Tam thập thất bồ đề phần

37 đạo phẩm hay còn gọi là Tam thất bồ đề là một trong những thuật ngữ của nhà Phật, ý nói đến những thứ giúp hỗ trợ các hành giả trên con đường đi tìm giác ngộ. Vậy 37 đạo phẩm gồm những phẩm gì? Mời các bạn cùng Giác Ngộ Tâm Linh tìm hiểu chi tiết về vấn đề này nhé.

37 đạo phẩm là gì? Tìm hiểu về Tam thập thất bồ đề phần
37 đạo phẩm là gì? Tìm hiểu về Tam thập thất bồ đề phần

1. 37 đạo phẩm gồm những gì?

37 đạo phẩm là tập hợp 37 thành phần hỗ trợ cho hành giả trên con đường giác ngộ, là cách tu tập giúp chúng sinh đạt quả bồ đề. 37 đạo phẩm được biết đến bằng nhiều tên gọi khác như Tam thập thất đạo phẩm, Tam thập thất bồ đề phần pháp, Tam thập thất chủng bồ đề phần pháp, Tam thập thất giác chi, Tam thập thất trợ đạo phẩm hoặc 37 phẩm trợ đạo. 37 đạo phẩm bao gồm:

1.1. Tứ niệm xứ 

 1. Quán Thân bao gồm sự tỉnh giác trong hơi thở, thở ra, thở vào, cũng như tỉnh giác trong bốn dạng cơ bản của thân (đi, đứng, nằm, ngồi). Tỉnh giác trong mọi hoạt động của thân thể, quan sát 32 phần thân thể, quán sát yếu tố tạo thành thân cũng như quán tử thi.
 2. Quán Thọ là nhận biết rõ những cảm giác, cảm xúc dấy lên trong tâm, biết chúng là dễ chịu, khó chịu hay trung tính, nhận biết chúng là thế gian hay xuất thế, biết tính vô thường của chúng.
 3. Quán Tâm là chú ý đến các tâm pháp (ý nghĩ) đang hiện hành, biết nó là tham hay vô tham, sân hay vô sân, si hay vô si (Tâm sở).
 4. Quán Pháp là biết rõ mọi pháp đều phụ thuộc lẫn nhau, đều Vô ngã, biết rõ Ngũ chướng có hiện hành hay không, biết rõ con người chỉ là Ngũ uẩn đang hoạt động, biết rõ gốc hiện hành của các pháp và hiểu rõ Tứ diệu đế.

Xem thêm: Tứ Diệu Đế là gì?

1.2. Tứ chính cần

 1. Tinh tấn tránh làm các điều ác chưa sinh.
 2. Tinh tấn vượt qua những điều ác đã sinh.
 3. Tinh tấn phát huy các điều thiện đã có, nhất là tu học Thất giác chi.
 4. Tinh tấn làm cho các điều thiện phát sinh.

1.3. Tứ thần túc

 1. Dục thần túc (zh. 欲神足, sa. chanda ṛddhi pāda), lòng tha thiết hoặc tập trung đạt được.
 2. Cần thần túc (zh. 勤神足, sa. vīrya ṛddhi pāda), tâm tinh tiến chuyên cần.
 3. Tâm thần túc (zh. 心神足, sa. citta ṛddhi pāda), ghi khắc kĩ những cấp đã đạt được.
 4. Quán thần túc (zh. 觀神足, sa. mīmāṃsa ṛddhi pāda), thiền định, trạng thái thiền.
Phật Thích Ca Mâu Ni nhập định
Phật Thích Ca Mâu Ni nhập định

1.4. Ngũ căn 

 1. Tín căn.
 2. Tinh (tiến) căn.
 3. Niệm căn.
 4. Định căn.
 5. Huệ căn.

1.5. Ngũ lực 

 1. Tín lực.
 2. Tinh tấn lực.
 3. Niệm lực.
 4. Định lực.
 5. Huệ lực.

1.6. Thất giác chi

 1. Trạch pháp, phân tích, biết phân biệt đúng sai.
 2. Tinh tấn.
 3. Hỉ, tâm hoan hỉ.
 4. Khinh an, tâm thức khinh an, sảng khoái.
 5. Niệm, tỉnh giác.
 6. Định, có sự tập trung lắng đọng.
 7. Xả, lòng buông xả, không câu chấp.

1.7. Bát chánh đạo 

 1. Chánh kiến: Gìn giữ một quan niệm xác đáng về Tứ diệu đế và giáo lý vô ngã.
 2. Chánh tư duy: Suy nghĩ hay có một mục đích đúng đắn, suy xét về ý nghĩa của bốn chân lý một cách không sai lầm.
 3. Chánh ngữ: Nói thiện nói lành xây dựng ích lợi chung vì người nghe tiến bộ, nói đúng và khéo léo để người nghe dễ hiểu.
 4. Chánh nghiệp: Làm những việc lành thiện tạo ích lợi chung, không làm điều xấu ác.
 5. Chánh mạng: giữ gìn thân thể trong sạch mạnh khỏe bằng cách ăn uống, đủ chất, ăn uống do nghiệp lành, không do sát sinh tạo sân hận nghiệp ác gây nên, ngủ nghỉ chỗ trong sạch lành mạnh tránh chỗ ô nhiễm.
 6. Chánh tinh tấn: Luôn luôn nhớ hàng ngày hàng giờ hàng phút viec tu học, giữ giới luật để sao sát tiến bộ.
 7. Chánh niệm: Tỉnh giác trên ba phương diện Thân, Khẩu, Ý.
 8. Chánh định: Tập trung tâm ý đạt bốn định xuất thế gian.

Xem thêm: Bát Chánh Đạo là gì?

Tranh nghệ thuật Phật Thích Ca Mâu Ni
Tranh nghệ thuật Phật Thích Ca Mâu Ni

2. 37 phẩm trợ đạo chứng đắc thánh đạo thánh quả trong Phật Giáo Nguyên Thủy

Khi ấy, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngự đến giảng đường Upaṭṭhāna ngồi trên pháp tòa cao quý, truyền dạy chư tỳ khưu  Tăng rằng:

– Này chư Tỳ khưu! Chánh pháp mà Như Lai đã thuyết giảng để chứng ngộ chân lý tứ Thánh đế, chứng đắc 4 Thánh đạo, 4 Thánh quả, Niết bàn, các con nên học hỏi, hiểu biết rõ, rồi nên thực hành, thường thực  hành chánh pháp ấy, để chứng ngộ chân lý tứ Thánh đế, chứng đắc 4 Thánh đạo, 4 Thánh quả, Niết bàn, để duy trì phạm hạnh cao thượng, để chánh pháp được trường tồn lâu dài, để đem lại sự lợi ích, sự tiến hóa, sự an lạc lâu dài cho phần đông chúng sinh, để đem lại sự lợi ích, sự tiến hóa, sự an lạc lâu dài cho chư thiên và nhân loại.

– Này chư Tỳ khưu! Chánh pháp mà Như Lai đã thuyết giảng, để chứng ngộ chân lý tứ Thánh đế, chứng đắc 4 Thánh đạo, 4 Thánh quả, Niết bàn, đó là:

2.1. Bốn pháp niệm xứ 

 1. Thân niệm xứ.
 2. Thọ niệm xứ.
 3. Tâm niệm xứ.
 4. Pháp niệm xứ.

2.2. Bốn pháp tinh tấn 

 1. Tinh tấn ngăn các ác pháp chưa phát sinh, không cho phát sinh.
 2. Tinh tấn diệt ác pháp đã phát sinh.
 3. Tinh tấn làm cho thiện pháp phát sinh.
 4. Tinh tấn làm tăng trưởng thiện pháp đã phát sinh.

2.3. Bốn pháp thành tựu 

 1. Thành tựu do hài lòng.
 2. Thành tựu do tinh tấn.
 3. Thành tựu do quyết tâm.
 4. Thành tựu do trí tuệ.

2.4. Năm pháp chủ 

 1. Tín pháp chủ.
 2. Tấn pháp chủ.
 3. Niệm pháp chủ.
 4. Định pháp chủ.
 5. Tuệ pháp chủ.
Phật Thích Ca Mâu Ni ngồi thiền
Phật Thích Ca Mâu Ni ngồi thiền

2.5. Năm pháp lực 

 1. Tín pháp lực.
 2. Tấn pháp lực.
 3. Niệm pháp lực.
 4. Định pháp lự.
 5. Tuệ pháp lực.

2.6. Bảy pháp giác chi 

 1. Niệm giác chi.
 2. Phân tích giác chi.
 3. Tinh tấn giác chi.
 4. Hỷ giác chi.
 5. Tịnh giác chi.
 6. Định giác chi.
 7. Xả giác chi.

2.7. Tám pháp chánh đạo 

 1. Chánh kiến.
 2. Chánh tư duy.
 3. Chánh ngữ.
 4. Chánh nghiệp.
 5. Chánh mạng.
 6. Chánh tinh tấn.
 7. Chánh niệm.
 8. Chánh định.

– Này chư Tỳ khưu! Các chánh pháp ấy Như Lai đã thuyết giảng đến các con, để chứng ngộ chân lý tứ Thánh đế, chứng đắc 4 Thánh đạo, 4 Thánh quả, Niết bàn.

– Này chư Tỳ khưu! Bây giờ Như Lai nhắc nhở các con rằng:

“Tất cả các pháp hữu vi (sắc pháp, danh pháp) có sự diệt là thường, các con nên cố gắng tinh tấn hoàn thành mọi phận sự tứ Thánh đế bằng pháp không dễ duôi, thực hành pháp hành tứ niệm xứ.”

Thời gian không còn lâu, Như Lai sẽ tịch diệt Niết Bàn. Kể từ hôm nay chỉ còn lại ba tháng nữa mà thôi, Như Lai sẽ tịch diệt Niết bàn.

Tiếp theo Đức Thế Tôn dạy bài kệ:

“Paripakko vayo mayhaṃ, parittaṃ mama jīvitaṃ.

Pahāya vo gamissāmi, kataṃ me saraṇamattano.

Appamattā satīmanto, susīlā hotha bhikkhavo.

Susamāhitasaṅkappā, sacittamanurakkhatha.

Yo imasmiṃ dhammavinaye, appamatto vihassati.

Pahāya jātisaṃsāraṃ, dukkhassaṅtaṃ karissati.”

Phật Thích Ca Mâu Ni và hoa sen
Phật Thích Ca Mâu Ni và hoa sen

– Này chư Tỳ khưu! Tuổi của Như Lai đã già rồi. Mạng sống của Như Lai còn ít, Như Lai sẽ vĩnh biệt các con. Như Lai sẽ tịch diệt Niết Bàn, Là nơi nương nhờ của chính mình.

– Này chư Tỳ khưu thật đáng thương!

Các con là người không dể duôi.

Có giới hạnh trong sạch đầy đủ.

Luôn có chánh niệm và tỉnh giác.

Có định tâm, tư duy đúng đắn.

Cẩn trọng giữ gìn tâm của mình.

Người nào sống trong pháp luật này.

Không dễ duôi, luôn có chánh niệm.

Chứng ngộ Niết bàn, pháp diệt khổ.

Người ấy diệt tử sinh luân hồi.

Giác Ngộ Tâm Linh vừa tổng hợp 37 đạo phẩm trong Phật Giáo cho các bạn. Trong 37 đạo phẩm này sẽ chia ra các mục nhỏ, để hiểu chi tiết các bạn nên tìm đọc từng mục để hiểu chi tiết và chính xác hơn nhé. Chúc các bạn đọc càng thêm tính tấn trên con đường chánh đạo.